සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)-
වයි.එල්.බී. පවිත්‍රානි මිය
ජංගම :077-0581505
buddhikaylb@gmail.com

තැපෑල
ලිපිනය :

කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ ස්ථානය,
රහංගල,
බොරලන්ද

දුරකතන
සාමාන්‍ය :

057-2280732

ෆැක්ස්
සාමාන්‍ය :

057-2280732

එච්.එම්.ජයමැණිකේ මිය
පර්යේෂණ සහකාර
071-8211772

ඩබ්.ටී.එස්.එස්.වික්‍රමසිංහ
මයා
පර්යේෂණ නිලධාරි
071-8238496

එච්.එම්.ඩී.කේ.හේරත්
මිය
කෘෂිකර්ම උපදේශක
071-8507718

ආර්.ඩබ්.එම්.සී.ජේ.
කරුණාරත්න මයා
තාක්ෂණ සහයක
071-1413997

ජේ.ඩී.ආරියරත්න මයා
කෘෂිකර්ම උපදේශක
072-8723095

එච්.එම්.පියසේන මයා
පර්යේෂණ සහකාර
071-3119040