සාරණඋද්භිද විද්‍යාත්මක නාමය - (Trianthema portulacastrum)
කුලය -
නිර්දේශිත ප්‍රභේද
  • කඳ කොළ පැහැති සාරණ  • කඳ ලා දුඹුරු පැහැති සාරණ  • පිට සුදු සාරණ (බෙහෙත් සාරණ)

ආහාරයට ගත හැකි නිදැල්ලේ වැඩෙන වර්‍ගයකි. දඬු මඟින් ප්‍රචාරණය කරනු ලැබේ. කඳ කොළ පැහැති සාරණ වාණිජ වශයෙන් වගා කොට වෙළඳපොළේ අලෙවි කරනු ලැබේ. ලංකාවේ ඕනෑම ප්‍රදේශයක පහසුවෙන් වගා කළ හැකිය.
දේශගුණික අවශ්‍යතා හා පස
බිම් සැකසීමසාරණ වගාව සඳහා හොඳින් ජල වහනය වන පසක් අවශ්‍ය වේ.මේ සඳහා බිම් පෙරළා කැට පොඩි කොට පස සියුම්ව සකසා ගත යුතුය. ජල වහනය දුර්‍වල ස්ථාන වල උස් වූ පාත්ති සකස් කර ගැනීම සුදුසුය.

රෝපණ ද්‍රව්‍යප්‍රධාන වශයෙන් සාරණ බීජ මඟින් ප්‍රචාරණය කරනු ලැබේ. ශාක මේරීමට හැරීමෙන් බීජ හට ගනී. බීජ මේරු පසු ශාකය පිටින් ගලවා බීජ වෙන් කර ගත හැකිය. ගෙවතු වගාවේදි දඬු මඟින් ද ප්‍රචාරණය කළ හැකි වේ.

වගා පිළිවෙත්

බීජ වැපිරීම


හොඳින් සකස් කර ගත් බිමේ බීජ වපුරනු ලැබේ. බීජ, පැළ වීම සඳහා අවශ්‍ය තෙතමනය ලබා දිය යුතුය. බීජ පැළවීමෙන් පසුව ද නිතර ජලය සැපයීම වැදගත් වේ.සාමාන්‍යයෙන් දින 2-3 කට පමණ වරක් ජලය සැපයීම සෑහේ. පස වියළි යාමට ඉඩ නොතැබිය යුතුය. ගෙවතු වගාවක් සඳහා සිටුවීමේදි අඟල් 6-9 ක් අතර දිගින් යුත් දඬු කැබලි පර්ව 1-2 ක් යටවන සේ සිටුවීම සුදුසු ය.පොහොර යෙදීම


කාබනික පොහොර බහුලව යොදනු ලැබේ. රසායනික පොහොර සුළු ප්‍රමාණයක් භාවිතා කෙරේ.

කාබනික පොහොර

හොඳින් දිරාපත් වු කුකුල් පොහොර බහුලව භාවිතා කරනු ලැබේ. වියළි ගොම, කොම්පොස්ට්, කොළ පොහොර ආදිය ද භාවිතා කළ හැකිය. සාරණ බීජ වැපිරීමට දිනකට දෙකකට පමණ පෙර කාබනික පොහොර පසට මිශ්‍ර කළ යුතු ය.

රසායනික පොහොර

බීජ වැපිරීමට පෙර පහත සඳහන් පොහොර ප්‍රමාණය හොඳින් පසට මිශ්‍ර කළ යුතුය.

වර්‍ග මීටර 100 ක බිම් ප්‍රමාණයක් සඳහා යෙදිය යුතු පොහොර ප්‍රමාණය පහත දක්වා තිබේ.

යුරියා - කි.ග්‍රෑ. 1.0

සාන්ද්‍ර සුපර් පෝස්පේට් - කි.ග්‍රෑ. 1.5

මියුරියෙට් ඔෆ් පොටෑෂ් - කි.ග්‍රෑ. 1.0

ඉහත පොහොර ප්‍රමාණ හොඳින් මිශ්‍ර කර යොදන්න.

අස්වනු නෙළීම

අස්වැන්න


බීජ වපුරා දින 20 කින් පැළ ගළවා අලෙවි කළ හැකිය. සාරණ පැළ මුල් සමඟ ගලවා මිටි බැඳ වෙළඳපොළට යවනු ලැබේ. දඬු සිටුවන ලද්දේ නම් නොමේරූ කොටස් කඩා ප්‍රයෝජනයට ගත හැකිය. වර්‍ග මීටර් 100 ක බිම් ප්‍රමාණයකින් කිලෝ ග්‍රෑම් 400 ක පමණ අස්වැන්නක් ලබා ගත හැකිය.