රාබු (Raddish)


උද්භිද විද්‍යාත්මක නම - රැපනස් සැටයිවස් (Raphanus sativus L.)

කුලය - කෘසිපරේසියේ

නිර්දේශිත ප්‍රභේද

ජපන් බෝල රාබු
සුදු පැහැති අල නිපදවයි. පත්‍ර කණ්ඩිකාවලට බෙදී ඇති අතර මැද නාරටිය ප්‍රදේශයේ බූව සහිතය. දින 45 - 55 දී අස්වැන්න නෙලාගත හැකියි. මැදරට හා උඩරට ප්‍රදේශවලට වඩා සුදුසුය.


බීරළු රාබු
සුදු පැහැ තර්කු හැඩැති අල හටගනී. පත්‍ර බෙදී හෝ බූව සහිත ස්වභාවයක් හෝ නැත. දින 45 - 50 දී අස්වැන්න නෙලාගත හැකිය. පහතරට ප්‍රදේශ සඳහා වඩා සුදුසුය.


බිම් සැකසීම

සෙන්ටිමීටර් 30-40 පමණ ගැඹුරට පස පෙරළා හොඳින් කැට පොඩිකර ගන්න. උස් පාත්ති සකසා ගන්න.

බීජ අවශ්‍යතාවය

හෙක්ටයාරයකට කිලෝග්‍රෑම් 5 කි.

වගා පිළිවෙත්

පරතරය
පේලි අතර සෙන්ටිමීටර් 25-30 හා පැළ අතර සෙන්ටිමීටර් 10 කි.


සිටුවීම
සකසා ගත් පාත්ති වල සෙන්ටිමීටර් 1 ක් පමණ ගැඹුරට ඇලි සකසා බීජ තුනීවට දමා සියුම් පස් වලින් වසා දමන්න. බීජ පැළවී සතියක් පමණ ගත වූ පසුව නියමිත පරතරයට සිටින සේ වැඩි පැළ උදුරා දමන්න. මල් හට ගැනීම වළක්වා ගැනීම සඳහා උඩරට ප්‍රදේශවල රාබු වගා කළ යුත්තේ මාර්තු - මැයි සහ අගෝස්තු - ඔක්තෝබර් කාලවලදීය.


පොහොර යෙදීම
හොඳින් දිරූ කාබනික පොහොර හෙක්ටයාරයට ටොන් 10 ක් වන සේ පසට 35 මිශ්‍ර කරන්න. මෙයට අමතරව පහත පරිදි රසායනික පොහොර යොදන්න.

යෙදිය යුතු කාලය

යූරියා කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.

ත්‍රිත්වසුපර් පොස්පේට්
කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.

මියුරියේට් ඔෆ් පොටෑෂ් කි.ග්‍රෑ/ හෙක්.

මූලික පොහොර (සිටුවීමට දින 2කට පෙර)

85

110

65

සති 3 දී

85

-

65


ජල සම්පාදනය
මුල් දින 4-5 දී දිනපතා ද ඉන්පසුව සෑම දින 3-4 කට වරක් බැගින් ද ජලය සපයන්න.

වල් පැළ පාලනය
එක් වරක් අතින් වල් ගැලවීම ප්‍රමාණවත්ය. උඩරට ප්‍රදේශවල සති 4 දී ද වෙනත් ප්‍රදේශවල සති 2 දී පමණද වල් ගලවා දමන්න.

අස්වනු නෙළීම

නියමිත දින ගණනට පැමිණි විට අස්වනු නෙළන්න. අස්වැන්න ප්‍රමාද වී නෙළීම මඟින් අස්වැන්නෙහි ගුණාත්මය අඩුවේ.

අස්වැන්න

ජපන් බෝල - හෙක්ටයාරයකට ටොන් 40 - 50

බීරළු - හෙක්ටයාරයකට ටොන් 20 - 30

අස්වැන්න සැකසීම

අලවල ප්‍රමාණය අනුව අස්වැන්න ශ්‍රේණි කරන්න. වාතාශ්‍රය හොඳින් ලැබෙන පරිදි කූඩවල අසුරා වෙළඳපොළට යවන්න.

කෘමි පාලනය

 

පත්‍ර කන දළඹු වර්ග නිසා දරුණු හානියක් පවතින විට නිර්දේශිත කෘමි නාශකයක් යොදන්න.

 

පත්‍ර කනින්නා
ග්‍රීස් තැවරූ කහ පැහැති පොලිතීන් උගුල් වගාවේ යෙදීම, බෝග මාරුව, හානි වූ කොටස් විනාශ කිරීම, ඇසඩරැක්ටින් කෘමි නාශකය යෙදීමද කළ හැකිය.

 

කියත් පණුවා

කුඩා පැළ කපා දමයි. නිර්දේශිත කෘමිනාශකයක් වගාවට යොදන්න. වගාවේ පස අවුස්සා, පිලා අවස්ථා විනාශකර දමන්න.

 

රෝග පාලනය

බරවාපාද රෝගය

පැළෑටියේ වර්ධනය බාල වේ. මුල ඉදීමීම නිසා විකෘති වේ. බෝගය සිටුවීමට පෙර පසට හුණු යෙදීම, ගෝවා, රාබු වැනි බෝග එකම ඉඩමේ නිතර වගා නොකිරීම හා වල් අබ නැමැති පැළෑටි ඉඩමේ වැඩීමට ඉඩ නොදීම වැනි ක්‍රියා මඟින් රෝගය පාලනය කරගත හැකිය.

රාබු වගාව පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු