පැක්චෝයි (Pac Choy)


හැඳින්වීම

කුලය - කෘසිපරේසියේ
උද්භිද විද්‍යාත්මක නම -බුසිකා රැපා (Brassica rupa)

ගෝවා කුලයටම අයත් මෙම භෝගය චීන ගෝවා වර්ගයක් ලෙස සැලකේ. මෙම භෝගයද ශීත දේශගුණික තත්ත්ව යටතේ වර්ධනය වන බැවින් ශ්‍රී ලංකාවේ උඩරට තෙත් කලාපයේ වගාවට සුදුසු වේ. දේශගුණික සහ පාංශු අවශ්‍යතාවයන් චීන ගෝවා වගාවේදී මෙන්ම සමානය.

වගා කටයුතු

වගාව
බීජ තවාන් කර ලබා ගන්නා පැළ ක්ෂේත්‍රයේ සිටුවිය හැක. ක්ෂේත්‍රයේ සිටුවීමේදී චීන ගෝවා වගාවේදී මෙන්ම හොඳින් බිම සකසා උස්වූ පාත්තිවල සිටුවිය යුතුය. ක්ෂේත්‍රයේ පැළ සිටුවන පරතරය සෙ.මී. 25 × 15 ක් වේ.

අස්වනු නෙලීම
ක්ෂේත්‍රයේ පැළ සිටුවා දින 60-75 ට පමණ පසු අස්වැන්න නෙලා ගත හැක. මෙහිදී සම්පූර්ණ ශාකයම පස මට්ටමෙන් කපා අස්වැන්න ලෙස ලබා ගනී.
අස්වනු නෙලා ගැනීම කළ හැක. තැළුණු සහ අව පැහැවූ යටි පත්‍ර ඉවත් කර සුදුසු ඇසුරුමක බහා වෙළඳපොළට යැවීම කළ හැකිය.

අව පැහැවූ පත්‍ර කඩා ඉවත්කිරීම