DDR-Mr.P.G.S.Shantha

Office: 027-2254317
Mobile :077-7866674
pgsshantha@yahoo.com

Mail
Address:

Agriculture Research Station,
GirandurukotteE- mail :

girandurukotte@live.com
Phone
General :

027-2254317

Fax
General :

027-2254317

Mr.H.M.L.Niran  
ADA (Res.) 

075-9250937
lahiru0225@gmail.com

 Mr.A.T.K.S.M.Kumara 
 AI
071-1121377
sagaramahesh53
@gmail.com

 Mr.W.G.B.R.Ariyarathna
RA
075-9751210
buddikaranganath652
@gmail.com

 Mrs.M.P.G.D.A.K.
Samarasinghe 

 RA
071-8142460

Mr.P.G.C.Sampath Somapala 
RA
075-3150192
sampathpattalanda
@gmail.com

 Mrs.A.N.Wijewardhana 
RA

071-3555864
nuwanjalee@gmail.com

 

Miss. H.M.Ayesha Dhanali 
RA
070-2821427
danalijayarathne
@gmail.com
 
   

Mrs.I.M. Chala Lochana
  TA

071-4109912
Chalalochana
@Gmail.com
 

 Mr.S.M.B.Senawirathna 
TA

071-8732607
smbsenavirathne
@yahoo.com


Miss.M.R.Prasangika 
TA
075-3218363