අධ්‍යක්‍ෂක
කීට විද්‍යා

K.N.C. ගුනවර්ධන මිය
071-8157484 nishanthigun@yahoo.com

  

 

ප්‍රධාන කෘෂි විද්‍යාඥ
ශෂ්‍ය විද්‍යා

ආචාර්ය.M.A.P.W.K.මලවිආරච්චි මයා 071-8156803
wmalavi@yahoo.com

 

ප්‍රධාන කෘෂි විද්‍යාඥ
ශාක අභිජනන
ආචාර්ය. K.N කන්නන්ගර මයා

077-4072432
kannangarakn@yahoo.com

 

ප්‍රධාන කෘෂි විද්‍යාඥ පාංශු විද්‍යා 
ආචාර්ය. M.S. නිජමුදීන් මයා
0714456677 0759749185
msnija66@yahoo.com
සහකාර කෘෂිකර්ම අධයක්ෂ(පර්යේෂණ) - ලූණු අභිජනන
M.G.S.P. පතිරණ මිය 071-8125654
sudarshani.pathirana@yahoo.com

සහකාර කෘෂිකර්ම අධයක්ෂ(පර්යේෂණ) -
බඩ ඉරිඟු අභිජනන
W.M.R. කුමාරි මිය 071-8392006 kranjala@yahoo.com

සහකාර කෘෂිකර්ම අධයක්ෂ(පර්යේෂණ) -පාංශු හා ජල කලමනාකරණ
R.A.C.J. පෙරේරා මයා
071-8248635 chamilapere@yahoo.com

සහකාර කෘෂිකර්ම අධයක්ෂ(පර්යේෂණ)
ලූණූ අභිජනන
B.I. හෙට්ටිආරච්චි මයා 077-6948961
buddhikaihetti@gmail.com

සහකාර කෘෂිකර්ම අධයක්ෂ(පර්යේෂණ)
ශෂ්‍ය විද්‍යා

ආචාර්ය R.L.සෙනානායක මයා
0779027794/0759749187
ravisena@gmail.com

සහකාර කෘෂිකර්ම අධයක්ෂ(පර්යේෂණ)
ශෂ්‍ය විද්‍යා

K.H.S.T. දේශබන්දු මිය 071-4430244 khstdeshabandu@yahoo.com


සහකාර කෘෂිකර්ම අධයක්ෂ(පර්යේෂණ) - මිරිස් අභිජනන
H.M.S.N. හේරත් මිය
077-9907891/075-9749197
shalikahmsn@gmail.com

සහකාර කෘෂිකර්ම අධයක්ෂ(පර්යේෂණ)
ශාක ව්‍යාදි විද්‍යා
W.M.K. ප්‍රනාන්දු මෙය
071-5343644/
075-9749184
menukrisha@yahoo.com

සහකාර කෘෂිකර්ම අධයක්ෂ(පර්යේෂණ)
මුං හා උඳු අභිජනන
M.J.M.P. කුමාරරත්න
071-6644632

075-9749268
priyanthikumara@yahoo.com

සහකාර කෘෂිකර්ම අධයක්ෂ(පර්යේෂණ)
ජෛව තාක්ෂණ
W.A.R. ධම්මිකා මිය
071-3541760/
075-9749193 dhammikasI05@yahoo.com

සහකාර කෘෂිකර්ම අධයක්ෂ(පර්යේෂණ)
ශෂ්‍ය විද්‍යා

H.M.P.T.K.හෙට්ටිගෙදර මිය
071-8139392 hettigedara64@yahoo.com

සහකාර කෘෂිකර්ම අධයක්ෂ(පර්යේෂණ) - කව්පි සහ සෝයා අභිජනන
N.H.M.S. චිත්‍රපාල මිය 071-4471408/075-9749230 madusajani@yahoo.com

සහකාර කෘෂිකර්ම අධයක්ෂ(සංවර්ධන)
W.A.S. විජිත කුමාර මයා
071-2618730 075-9749196
vijithakumara25@gmail.com


වැඩසටහන්
සහකාර

N.A.P.S.J. උපශාන්ත මයා
071-8272318 nissankaarachchi@yahoo.com

වැඩසටහන් සහකාර
I.B.J. බණ්ඩාර මයා
071-8280982
irugal@yahoo.comපර්යේෂණ සහකාර
R.R.P.S.ආරියවංශ මිය
075-9749239
shiromalaariyawansha@gmail.com

පර්යේෂණ සහකාර
D.M.J.K.දිසානායක මෙය
077-4424627
jayamini19680642@gmail.com


පර්යේෂණ සහකාර
G.H.K.ද සිල්වා මිය
071-8165766
krishanthiag@gmail.com

පර්යේෂණ සහකාර
P.N. දෙනියගෙදර මිය
070-2302220
preethikadeniyagedare@gmail.com

පර්යේෂණ සහකාර
E.M.S.P.ඒකනායක මයා
071-8006918
emsprasanna@gmail.com

පර්යේෂණ සහකාර
H.G.B.P.දර්ශන මයා
071-8445323
hgpragee@gmail.comපර්යේෂණ සහකාර
J.S.M.D.L.විජේරත්න මෙය
071-3888580
dhanujsm1990@gmail.com

පර්යේෂණ සහකාර
S.M.A.O.නදීෂානි මෙය
071-7081941
onadeeshani@gmail.com

පර්යේෂණ සහකාර
P.A.I.සඳරුවනි මිය
071-3624182
sandaru.124@gmail.com
පර්යේෂණ සහකාර
D.K.M.G.B.P.ජයසුන්දර මයා
071-3623988
buddhikapjayasundara@gmail.com
පර්යේෂණ සහකාර
P.P.G.W.L.ප්‍රේමචන්ද්‍ර මිය
071-1510717
wasanalakmalin@gmail.com

පර්යේෂණ සහකාර
M.R.C.පෙරේරා මිය
071-3795078
randimachathu99@gmail.comපර්යේෂණ සහකාර
I.M.N.S.ඉලංගකෝන් මයා
0710537771
nuwanilangakoon@gmail.com

පර්යේෂණ සහකාර
W.M.K.P.W.බණ්ඩාර මයා
078-3886930
bandarakasun820@gmail.com


පර්යේෂණ සහකාර
P.G.S.D.ගුණසේන මයා
071-7214675
susan87uwu@gmail.com

පර්යේෂණ සහකාර
E.M.P.S.ඒකනායක මෙය
071-1883998
ekanayakeps91@gmail.com

පර්යේෂණ සහකාර
S.R.G.H.S.M.ජයරත්න මෙය
075-2376545
hasifdo203@gmail.com

පර්යේෂණ සහකාර
T.M.W.R.T.B.දිසානායක මයා
071-2110436
roshanthilankadissa@gmail.com
පර්යේෂණ සහකාර
J.B.D.Y.තිලකරත්න මිය
071-1635101

diliniyashoda@gmail.com

පර්යේෂණ සහකාර
W.M.K.B.වන්නිනායක මයා
077-6002726
wmkbw@yahoo.com


ගොවිපල කළමණාකරු
D.M.K.රම්‍යලතා මෙය 077-1672700

dmkrammya@gmail.com

කෘෂිකර්ම උපදේෂක
M.A. N. දේවිකා මෙය
070-4539712
nilminidevikama35@gmail.com

කෘෂිකර්ම උපදේෂක
U.G.P. පුෂ්පකුමාරි මිය 075-9749182
paramibhagya2003@gmail.com

කෘෂිකර්ම උපදේෂක
G.S.K. සිරිවර්ධන මයා 071-5856884
sasindukaushalya67@gmail.com

කෘෂිකර්ම උපදේෂක
A.G.R.T. රණසිංහ මිය
078-5326893

කෘෂිකර්ම උපදේෂක
I.G.M.N. සේනාරත්න මිය
070-5583781
madhushaninishangika@gmail.com


තාක්ෂණ සහයක
R.N.ගුණපාල මයා
071-9749240
roshannalinda@gmail.com

තාක්ෂණ සහයක
M.I.වික්‍රමසිංහ මිය
071-9975484
induniwickramasingha@gmail.com

තාක්ෂණ සහයක
S.A.ඉරෝෂ් මයා
071-2302398
iroshabeyrathna1990@gmail.com