පාංශු පරීක්ෂා සිදු කිරීම
 
   • සුදුසුකම්
    ගොවි ජනතාව හෝ කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදනයේ නියතු ඕනෑම පාර්ශවකරුවෙක්
 
   • ඉල්ලූම්පත් ඉදිරිපත් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය
    (ඉල්ලූම්පත් ලබා ගත හැකි ස්ථාන, ඉදිරිපත් කළ යුතු ස්ථානය, කවුන්ටරය හා වේලාවන්)
    පළාත් කෘෂිකර්ම කාර්යාලයෙන් හෝ අන්තර් පළාත් ව්‍යාප්ති සේවයේ කෘෂිකර්ම උපදේශක මහතුන්ගෙන්

    • ඉල්ලූම්පත් ලබා ගත හැකි ස්ථාන :-
     පළාත් කෘෂිකර්ම කාර්යාලයෙන් හෝ අන්තර් පළාත් ව්‍යාප්ති සේවයේ කෘෂිකර්ම උපදේශක මහතුන්ගෙන්
 
    • ඉල්ලූම්පත් ලබා ගැනීමට ගෙවිය යුතු ගාස්තු. :-
 
    • ඉදිරිපත් කළ යුතු වේලාවන් :-
 
    • සේවාව ලබා ගැනීමට ගෙවිය යුතු ගාස්තු
     නියැදියක් සඳහා රු. 290.00
     කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් නමින් මුදල් ඇනවුමක් මඟින් හෝ අදාල පර්යේෂණාගාරය පිහිටි ආයතනයට මුදල් ගෙවීමෙන්
 
   • සේවාව ලබා දීමට ගත වන කාලය ( සාමාන්‍ය සේවා හා ප්‍රමුඛ සේවා)
    පාංශු රසායනාගාරයට පස් නියැදි ලබාදීමෙන් සති 3 - 4ක් ඇතුලත

   • අවශ්‍ය සනාථ කරන ලියකියවිලි
 
   • සේවා භාර මාණ්ඩලික නිලධාරීන්

 

තනතුර

නම

අංශය

දුරකථනය

ෆැක්ස්

ඉ-මේල්

පර්යේෂණ නිලධාරී

එම්.ඒ.පී.ඩබ්.කේ. මලවිආරච්චි

පොහොර අංශය
ක්ෂේත්‍ර බෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය
මහඉලුප්පල්ලම

025 - 2249132

025 - 2249132

fieldcropsml@gmail.com                        

 

   • ව්‍යතිරේක හෙවත් ඉහත අවශ්‍යතාවලින් බැහැර වන අවස්ථා       හා විශේෂ තොරතුරු

 

   • ඉල්ලූම්පත් ආකෘතිය (       ආකෘති පත්‍රයක් අමුණන්න)

 

   • සම්පූර්ණ කරන ලද ආදර්ශ ඉල්ලූම්පත (සම්පූර්ණ කරන ලද ආකෘති පත්‍රයක් අමුණන්න)