පැගිරි කුලයේ ශාක - පලිබෝධ

ඵල විදින සලඹයින් Othreis fullonia (Eudocima fullonia)

සුහුඹුල් සළඹයා

රතු දුඹුරු පැහැ කීටයා