පැගිරි කුලයේ ශාක - පලිබෝධ

කොරපොතු කෘමීන්

  • විශේෂ ගණනාවක් ඇත.

            Aspidiotus destructar

            Coccus virids

            Saissetia nigra

  • පතුවල යටි පැත්තේ, ළපටි රිකිලි හා ගෙඩි මත ජීවත් වේ.
  • යුෂ උරා බීමෙන් ගසට හානි කරයි.
  • මේ නිසා පත්‍ර හා රිකිලි කහ පාටවී යයි.
  • පත්‍ර කුඩාවී මිය යයි.
  • ගෙඩි කුඩා වෙයි.

මර්දනය

         පත්‍ර මත සිටින කූඩිත්තන්