පැගිරි කුලයේ ශාක - පලිබෝධ

කළු කූඩිත්තා Toxoptera aurantii

  • ළපටි කඳ කොටස් හා පත්‍රවල යටි පැත්තේ රාශි වශයෙන් දක්නට ඇත.
  • යුෂ උරා බීමෙන් ගසට හානි කරයි.
  • යුෂ උරාබීම නිසා පත්‍ර කුඩාවී විනාශ වී යයි.
  • ට්‍රිස්ටෙසා වෛරස් රෝගය පතුරුවාලන වාහකයා ලෙස ද ක්‍රියා කරයි.

මර්දනය

තයො‍මෙතොක්සාම් 25%WG ග්‍රෑම් 3 ක් වතුර ලීටර 10ක දියකර ඉසින්න.
ඉමිඩැක්ලොප්‍රිඩ් 70%WG ග්‍රෑම් 1.3ක් වතුර ලීටර 10ක දියකර ඉසින්න.

ළපටි කඳ කොටස් වල සිටින කූඩිත්තන්