පැගිරි කුලයේ ශාක - පලිබෝධ

පත්‍ර කනින්නා Phyllocnistis citrella

  • මි.මී. 2ක් පමණ දිග රිදී පාටැති ඉතා කුඩා සළඹයෙකි.
  • ගැහැණු සළඹයා පත්‍ර හා අංකුර මත බිත්තර දමයි.
  • පත්‍ර මත දැමූ බිත්තර පුපුරා එන කීටයා පත්‍රවල උච්චර්මයට යටින් පත්‍රය ආහාරයට ගනිමින් ගමන් කරයි.
  • විශේෂයෙන් ළපටි පත්‍රවල රිදීවන් ඉරි ආකාරයට මේ හානිය දිස්වෙයි.
  • පත්‍ර හැකිලී රැලි ගැසී විකෘති වෙයි.

සුහුඹුල් පත්‍ර කනින්නා

මර්ධනය

හානි වූ පත්‍ර ඉවත් කිරීම.

  • විලෝපික කෘමීන් මඟින් ස්වභාවිකව පාලනය වේ.
  • ගසේ දළු දිග හැරෙන විට සුදුසු කෘමිනාශකයක් ඉසින්න.
  • ළපටි දළු දිග හැරෙන විට සුදුසු කෘමිනාශකයක් ඉසින්න.
  • කොහොඹ ඇට නිස්සාරකය- අළුත් කොහොඹ ඇට ග්‍රෑම් 40 ක් වතුර ලෟටරයකට.
  • ඇබමෙක්ටීන් 50g/L CC - මිලි ලීටර 6 ක් වතුර ලීටරයක දියකර ඉසින්න.
පත්‍ර කනින්නා දරුණු ලෙස හානි කල පත්‍රයක්