පැඟිරි කුලයේ ශාක - පලිබෝධ

පැඟිරි සමනළයා (දෙහි සමනළයා) Papilio demoleus

  • වැඩුනු සතා දර්ශනීය සමනළයෙකි.
  • ගැහැණු සතා ළපටි පත්‍ර, දළු මත බිත්තර දමයි.
  • බිත්තර පුපුරා එන දළඹුවන් ළපටි පත්‍ර හා රිකිලි ඉතා වේගයෙන් ආහාරයට ගෙන විනාශ කර දමයි.
  • දළඹුවන් කුඩා කළ දුඹුරු පැහැතිය.
  • හොඳින් වැඩුණු දළඹුවන් කොළ පැහැතිය.
  • වැඩුණු දළඹුවෙකු සෙ.මී. 3 -5 ක් පමණ විශාලය.

වැඩුනු දර්ශනීය සමනළයා

මර්දනය

  • බිත්තර හා දළඹුවන් දින දෙක තුනකට වරක් අතින් අහුලා විනාශ කිරීම.
  • වගාව පිළිබඳ සුපරික්ෂාකාරීව සිටීම
  • අවශ්‍ය වුවහොත් සරල කෘමිනාශකයක් ඉසීම

බිත්තර හා දළඹුවා