පැඟිරි කුලයේ ශාක - වෛරස් රෝග

කෙළවන් වීම (Greening)

  • මෙයද වෛරස් හෝ මයිකොප්ලාස්මා රෝගයකි.
  • කොළවල කොළ පැහැති පුල්ලි ඇති වේ.
  • ගස දුර්වල වේ.
  • ගස මැලවී යයි.
  • ගෙඩි හැලී යයි.
  • අවසානයේ ගස මිය යයි.

මර්දනය

  • ට්‍රිස්ටෙසා වෛරස් රෝගය මෙනි.

රෝගී හා නිරෝගී පත්‍ර, ඵල