පැඟිරි කුලයේ ශාක - දිලීර රෝග

පාදස්ථ කුණුවීම Phytophthora Spp. Fusarium Spp.

  • කඳ පාමුල පොත්තට හට ගනී.
  • පොත්ත කුණුවී ගසේ මුල් වලට පෝෂණය නොලැබී යයි.
  • මේ නිසා මූල මණ්ඩලය දුර්වල වී ගස ක්‍රමයෙන් පරිහානියට පත්වී අවසානයේ මිය යයි.
  • කඳේ පොත්තට තුවාල වූ විට මෙම රෝගී තත්වය ඇති වේ.
  • පසේ තෙතමනය වැඩි වූ විට ද මෙය ඇති විය හැක.

මර්දනය

  • කඳේ පොත්තට හානි නොවන සේ මර්ධනය කිරීම.
  • පසේ ජලවහනය දියුණු කිරීම.
  • තඹ අඩංගු දිලීර නෘශක යෙදීම.

රෝගය වැළදුන ශාකයක්