පැඟිරි කුලයේ ශාක - දිලීර රෝග

පිටිපුස් රෝගය Oidium nephalea

  • ළපටි පත්‍රවලට වැළඳේ.
  • වර්ෂා කාලයේදී බහුල වේ.
  • ළපටි පත්‍ර මත අළු විසිරී ඇති ආකාරයට සුදු පැහැයට හුරු අළුපාට දිලීරය දැකගත හැකිය.
  • කුඩා පත්‍ර හැකිලී විකෘති වී යයි.
  • ආසාදනය වූ රිකිලි මත ද අළු පැහැයක් දැකිය හැක.
  • පත්‍ර අකාලයේ හැලී යයි.
  • රිකිලි පසු මැරීමට භාජනය වේ.

රෝගය වැළදුණු පත්‍ර

මර්දනය

  • ගසට හොඳින් හිරු එළිය ලැබීමට සලස්වන්න.
  • හැලීගිය පත්‍ර එකතු කර ගිනි තබන්න.
  • තඹ අඩංගු දිලීර නාශකයක් ගසට යොදන්න.

රෝගය වැළඳුන ලපටි දල්ලක්