පැඟිරි කුලයේ ශාක - දිලීර රෝග

කබොලු රෝගය Sphaceloma forest

  • පත්‍ර, රිකිලි හා ගෙඩිවල අක්‍රමවත් හැඩැති කබොලු ඇති වේ.
  • මෙම කබොලු කහ දුඹුරු පැහැතිය.
  • මෙම පුල්ලි තනිව හෝ සමූහයක් ලෙස ඇතිවිය හැකිය.
  • ස්පර්ෂ කල විට ඒවා මතු පිට නෙරා ඇති බව දැනෙයි.
  • පත්‍ර හැලී යාම රිකිලි පසු මැරීම සිදු වේ.
  • ගෙඩිවල විකෘති වීම සිදුවන අතර ගස ඉතා දුර්වල වෙයි.
  • සමහර විට ශාකය මිය යා හැකිය.

රෝගී පත්‍රයක්

මර්දනය

  • ආසාදිත කොටස් කප්පාදු කර පුළුස්සා දැමීම
  • තඹ අඩංගු දිලීර නාශකයක් කොළදාව තෙමෙන සේ ඉසින්න.

රෝගී ඵලයක්