පැඟිරි  කුලයේ ශාක - දිලීර රෝග

රක්ත පටල රෝගය Corticium salmonicolor

  • වර්ෂාව ආරම්භ වීමත් සමඟ පැතිරී යාම සිදු වේ.
  • රෝගී අතුවල පත්‍ර කහපාට වී හැලී යයි.
  • පත්‍ර හැලී ගිය රිකිලි පසු මැරීමට භාජනය වේ.
  • ප්‍රධාන කඳේ හා අතුවල කඳේ පොත්ත මත රෝස පාට කුඩු ආකාරයට දිලීර බීජානු ඇති වේ.
  • දිලීරය මඟින් ගසේ ඉහළට ජලය ගමන් කිරීම වැළැක්වීම නිසා රෝගය හටගත් ස්ථානයෙන් ඉහළ කොටස මැරී යයි.
  • ප්‍රධාන කඳට රෝගය වැළඳුන විට සම්පූර්ණ ගසම මිය යා හැකිය.

රෝගී වූ පත්‍රයක්

මර්දනය
  • රෝගී අතු කප්පාදු කර එම කොටස් පුළුස්සා දමන්න.
  • කැපුම් තුවාලවලට දිලීරනාශක ආලේප කරන්න.
  • වගාවට තඹ අඩංගු දිලීරනෘශක ඉසින්න.
  • අනවශ්‍ය අතුපතර ඉවත් කර සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය අඩු කිරීම.
රෝගී අතු කප්පාදු කර දිලීර නාශක ආලේප කිරීම