ස්ථාන භාර නිලධාරි
අයි.කේ.ආර්.පී.ඩි.බණ්ඩාර මයා
(කෘෂිකර්ම උපදේශක)
071-8845731


Mail

ලිපිනය :
රඹුටන් පර්යේෂණ ස්ථානය 
එරමිණිගොල්ල
හිරිවඩුන
කෑගල්ලPhone

Fax

මෙම ස්ථානය විශේෂයෙන් රඹුටන් සඳහා පර්යේෂණ කිරීමත් රඹුටන් රෝපණ ද්‍රව්‍ය නිශ්පාදනයත් අරමුණු කර ගෙන පිහිටුවා ඇත.

ජී.මහින්ද ම මයා
සංවර්ධන නිලධාරී

ටී.ඒ.එස්.ඩී.කේ.ජයසේකර මයා
කෘෂිකරම උපදේශක