එච්.එම්.සෙනෙවිරත්නබණ්ඩා මයා
ගොවිපල කළමනාකරු

ජ.දු.කථ :0712385205

Mail

ලිපිනය :
ජාතික පලතුරු ප්‍රභේද සංරක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය
කුන්ඩසාලේPhone

දු.කථ. :
0812064113

Fax

:කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව සිය වසර සියයකට වැඩි සේවා කාලයක් තුළ පලතුරු ප්‍රභේද රාශියක් ගොවිජනතාවට දායාද කැ ඇත. මෙම පලතුරු ප්‍රභේද දිවයින තුල විවිධ පර්යේෂණ ස්ථාන මගින් නිර්දේශ කර ඇති අතර ඒවා එම ස්ථනවල සහ පර්යේෂණ හා බීජ නිශ්පාදන ගොවිපලවල්වල මව් ශාක ලෙස ස්ථාපනය කර ඇත. නමුත් මෙම ප්‍රභේද සියල්ලක්ම එකම ස්ථානයක සංරක්ෂණය කර නොමැති නිසා එම හිඩැස සම්පූර්ණය කිරීමේ අරමුණින් මෙම ජාතික පලතුරු ප්‍රභේද සංරක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය 2012 වසරේදී ආරම්භ කරන ලදී.

එමෙන්ම මෙම නිර්දේශිත ප්‍රභේදවල රෝපණ ද්‍රව්‍ය නිශ්පාදනය කර ගොවිජනතාව වෙත ලබාදීම මෙහි තවත් අරමුණක් වේ. මෙහි දැනට පලතුරු ප්‍රභේද 140ක් පමණ රෝපණය කොට ඇති අතර මුළු භූමි ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර 12 පමණ වේ. ගන්නෝරුව පලතුරු පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානයේ අධ්‍යක්ෂණය යටතේ ගොවිපල කළමණාකරු සහ සහය කාර්ය මණ්ඩලයේ දායකත්වයෙන් දැනට කටයුතු කරගෙන යනුලැබේ.

දර්ශනය - ජාතික සෞභාග්‍ය උදෙසා පලතුරු ක්ෂේත්‍ර සංවර්ධනය උදෙසා පලතුරු ප්‍රභේද සංරක්ෂණය හා ප්‍රචාරණය.

මෙහෙවර - ප්‍රභේද සංරක්ෂණය, රෝපණ ද්‍රව්‍ය නිශ්පාදනය හා ඒහා සම්බන්ධ දැනුම ලබාදීම තුලින් දේශීය පලතුරු නිෂ්පාදනය සහ පලතුරු ක්ෂේත්‍රයේ නියැලෙන්නන්ගේ ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීම මඟින් රටේ ආර්ථික හා සමාජීය සංවර්ධනය සඳහා දායකත්වය දීම.

Director-