ඩබ්ලිව්.එම්. විජේසිංහ මයා
කෘෂිකර්ම උපදේශක

ස්ථාන භාර නිලධාරී

 071-8585837/075-9746579

 

Mail

ලිපිනය :

කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ ස්ථානය
මුතුකණ්ඩිය,
සියඹලාණ්ඩුවPhone

දුරකථන අං :

 
 0573579223

Fax

ෆැක්ස්:

 
 057-3579223

ගොවි ජනතාවට කෘෂි තොරතුරු ලබාදීමේ අරමිණින් 1984 වර්ෂයේදී ආරම්භ කරන ලදී.

ඩබ්ලිව්.එම්.විජේසිංහ
ස්ථාන භාර නිලධාරී

කෘෂිකර්මඋපදේශක

අමිතා ධර්මසේන මිය
තාක්ෂණික සහයක (කෘෂි ව්‍යාප්ති)
071-8310847 amitha8410@gmail.com