එස්.ඹ්.සිල්වා

ස්ථානභාර නිලධාරී
පර්යේෂණ සහකාර
071-3442015
075-9745204
osmansilva41@gmail.com
Mail

ලිපිනය :

දොඩම් පර්යේෂණ ස්ථානය
බිබිල


Phone

දුරකථන අං :

 
 055-3051718

Fax

ෆැක්ස් :


අක්කර 15 ක පමණ භූමි ප්‍රමාණයක් තුළ පිහිටා ඇති මෙම මධ්‍යස්ථානය අතීතයේ සිටම පැඟිරි බෝග පිළිබඳ විවිධ පර්යේෂණ සිදුකළ අතර
වර්තමානය වන විට පැඟිරි බෝග සඳහා ප්‍රසිද්ධියක් උසුලයි.

උසස් ගුණාත්මයේ පැණි දොඩම් හා ජමනාරං රෝපණ ද්‍රව්‍ය නිපදවීම, පැඟිරි විශේෂ හා ප්‍රභේද අනාගත අවශ්‍යතාව සඳහා සංරක්ෂණය කිරීම
හා පුහුණු පාඨමාලා පැවැත්වීම මෙහි මූලික කාර්ය භාරය වේ.එස්.ඹ්.සිල්වා

ස්ථානභාර නිලධාරී
පර්යේෂණ සහකාර
071-3442015 /075-745204 osmansilva41@gmail.com

කේ.එම්.එන්.පී.අබේරත්න

තාක්ෂණික සහකාර(ව්‍යාප්කි)
071-4842350 kmnpabeyrathna@gmail.com