ආර්.එම්.එන්.ටී. අමරසිංහ මිය

ස්ථාන භාර පර්යේෂණ නිලධාරී/ සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)

071-8312133

nilu_agry@yahoo.comMail

ලිපිනය :

කෘෂිකාර්මික පර්යේෂණ ස්ථානය - මදුරුකැටිය
මොණරාගල

වි. තැපැල් :

arsmoneragala@gmail.com

Phone

කාර්යාලීය දුරකථන අංකය :

055-2276270

Fax

ෆැක්ස්
055-2276270


මෙය මොණරාගල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට තුළ මදුරුකැටිය ග්‍රාම නිළධාරී වසමේ පිහිටා ඇත. හෙක්ටයාර 16 ක භූමි ප්‍රමාණයක පැතිර ඇති
මෙම පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයේ පැඟිරි කුලයේ (citres) ප්‍රභේද විශේෂයෙන් නාරං, දොඩං ආදිය ඇගයීමද කෙසෙල් ප්‍රභේද පිළිබඳ පර්යේෂණ කටයුතු සිදුකරණු ලබයි.

මෙයට අනුබද්ධිතව පැඟිරි බෝග පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය බිබිල හා කෘෂි පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය මුතුකණ්ඩිය පවතී.

 

 

 

 

 

 

 එච්.පී.එම්.ඩී.පී.ගුණරත්න මයා 

කෘෂිකර්ම උපදේශක
071-5293988
hpmdpg@gmail.com

 

  එල්. ජයසිංහ මිය

පර්යේෂණ සහකාර          071-2118294

075-9752050

 

 

ආර්.එම්.එම්.එස්. සමරවීර මයා
තාක්ෂණික සහයක (කෘෂි ව්‍යාප්ති)
071-3464140
070-2600585
manjulasrilal071
@gmail.com
  

 

 ආර්.ඒ. උපුල් සුරංග මයා

තාක්ෂණික සහයක (කෘෂි ව්‍යාප්ති)
07-18730987          upul.suranga143@
gmail.com

 

 කේ.එම්.එස්. සංජීව මයා

තාක්ෂණික සහයක (කෘෂි ව්‍යාප්ති)
071-7424370
sanjeewasampath075
@gmail.com

 

ජේ.එම්.සී.ආර්.කේ. ජයසිංහ මිය

තාක්ෂණික සහයක (කෘෂි ව්‍යාප්ති)
075-9752047
071-2867084