ඒ.වී.සී.අභයගුණසේකර මිය

නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ
Mobile : 071 4484165/ 075 9251075
chandranihordi@yahoo.com

Mail

ලිපිනය :

පලතුරු බෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ස්ථානය
තැ.පෙ. 16,
ගන්නොරුව,
පේරාදෙනිය

E mail :

fruitresearchdoa16@gmail.com

Phone

දුරකථන. අ :

081-2388387

Fax

ෆැක්ස් :

081-2388387

මෙම ස්ථානය උද්‍යාන විද්‍යා පර්යේෂණ ගොවිපල ලෙස 1982 දී ස්ථාපිත විය. 1994 දී උද්‍යාන බෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනය, ගන්නෝරුව යටතේ උද්‍යාන විද්‍යා පර්යේෂණ ඒකක - 02 බවට පත්විය. 2012 වසරේදී එය පලතුරු බෝග පර්යේෂණ හා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය බවට උසස් කරන ලදී.

මෙම ආයතනය වාණිජමය වටිනාකමකින් යුත් පලතුරු ප්‍රභේද සහ උසස් ලක්ෂණ වලින් යුත් ඌන භාවිත පලතුරු ප්‍රභේද පිළිබඳ පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන කටයුතු සිදුකරමින් නව ප්‍රභේද සහ තාක්ෂණයන් නිර්දේශ කිරීම, වාණිජ පලතුරු උද්‍යාන පිහිටුවීම හා නඩත්තුව සම්බන්ධ තාක්ෂණයන් සංවර්ධනය, මව්ගස් සංවර්ධනය, උපදේශන, පුහුණු හා ව්‍යාප්ති සේවා සැපයීම ආදිය සිදුකරයි.

දර්ශනය - ජාතියේ සෞභාග්‍ය උදෙසා පලතුරු බෝගවල දායකත්වයෙන් තිරසර සංවර්ධනය සහ කෘෂිකාර්මික විශිෂ්ඨත්වය අත්පත් කර ගැනීමට දායක වේ.

මෙහෙවර - ආර්ථික හා සමාජ සංවර්ධනය සහතික කිරීම සඳහා පලතුරු බෝග පිළිබඳ තිරසාර ඵලදායී තාක්ෂණයන් සම්බන්ධයෙන් පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන කටයුතු කිරීමටත් තාක්ෂණ ප්‍රචාරණය තුළින් එම අරමුණු ඉටුකර ගැනීමට නායකත්වය ගැනීම.

 

             

චාල්ස් කොඩිතුවක්කුආරච්චි මයා - වි/ සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධ)        071 9617668            chalskodi@Ymail.com

 

 

පී.ජී.එස්.ශාන්ත මයා 
සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ) 
077 7866674
075 9066674

 
 

ජේ.ජී.කේ.එල්.ගම්ලත් මයා  වැඩසටහන් සහකාර 
075 9749121/
0777970257    jagklgam@gmail.com

 

එච්.ඒ.කේ.එන්.හෙට්ටිආරච්චි මයා 
කෘෂිකර්ම උපදේශක
(ගොවිපල කළමණාකරු) 
071 8156767 / 075 9749127    nishanthahet@gmail.com

 
 

ඩබ්.පී.එච්.ජී. හේමචන්ද්‍ර මිය 
කෘෂිකර්ම උපදේශක

075 3370604

gayanthihemachanra@gmail.com

 
 

පී.ඒ.එල්.කේ.ධර්මපාල මිය 
පර්යේෂණ සහකාර    
076 6441120   lasanthakumari@
gmail.com

 

 

                   
 

ඊ.එම්.කේ.ජී.අයි.දමයන්ති මිය
 පර්යේෂණ සහකාර  
075 9751211

 

 

 බ්.ජී.බී.ආර්.ආරියරත්න මයා 
 පර්යේෂණ සහකාර    
  075 9751210
  buddikaranganath652
@gmail.com

 

 

 

එල්.ආර්.ටී.නුවන්ගි මෙනවිය  පර්යේෂණ සහකාර 

   071 3623728 
thrushnika@gmail.com

 

 

ආර්.ජී.එස්.ඩී.පලිහවනඩ මෙනවිය
 සංවර්ධන නිලධාරී 
075 9749122

  dilawanthi@gmail.com

 

    ජී.ඒ.පී.දමයන්ත මිය 
   සංවර්ධන නිලධාරී 

      071 5650004

 

 

 

කේ.එම්.එම්.ටී.යූ.බී.කාංගර මයා
තාක්ෂණ සහායක 

075 9314997/ 071 2914997     maheshkangara@
gmail.com 

 
 

                       

ඩී.ආර්.ඊ.එස්.පී.ඩබ්.එම්.
ආර්.පී.බී.දුණුවිල මයා 
තාක්ෂණ සහායක 

077 0777716

ruwandunu88@gmail
.com

   

ආර්.ජී.කේ.රතුවිතාන මිය  තාක්ෂණ සහායක  
                                       071 2389373

 

 

ඊ.ජී.සී.පී.තිලකරත්න මිය 
තාක්ෂණ සහායක 

chamalithilakarathne.
89@gmail.com
 

 

කේ.අමිතා ප්‍රියංගනී මිය - ප්‍රධාන රාජ්‍ය කළමණාකරන සහකාර 
071 2821595/
076 3748845