නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
ආචාර්ය්‍ය බී.එම්.වී.එස්. බස්නායත මිය

Mobile : 071-8678167
Vindhya2003@yahoo.com

Mail

ලිපිනය :

පැලෑටි වෛරස් හඳුනාගැනීමේ මධ්‍යස්ථානය
ගබඩාවත්ත,හෝමාගම

E mail :

doapvic@gmail.com

Phone

දුරකථන අංකය :

011-2895598

Fax

ෆැක්ස් :

011-2895598

1999 වර්ෂයේ හෝමාගම ගබඩාවත්ත යන ස්ථානයේ මෙම මධ්‍යස්ථානය ස්ථාපිත විය. රසායනාගාර 5ක්, ව්‍යාප්ති හා පුහුණු අංශයකින් සහ ගොවිපල අංශයකින් යුක්තවේ. බෝග වගාවේදී රෝග හා පලිබෝධ සැලකීමේදී වෛරස් රෝග ප්‍රධාන තැනක් ගනී. මෙම වෛරස් රෝග පාලනය හා නිවැරදිව හඳුනාගැනීම අරමුණු කර ගෙන මෙම ආයතනය ආරම්භ කරන ලදී.

දර්ශනය - ජාතියේ සෞභාග්‍ය උදෙසා වෛරස් ඇතුළු අනෙකුත් ව්‍යාධි ජනකයන්ගෙන් කෘෂිකාර්මික වගාවන් ආරක්ෂා කර ඉහල ඵලදායීතාවයක් අත්පත් කර ගැනීම.

මෙහෙවර - ශාක වෛරස් ඇතුළු අනෙකුත් ව්‍යාධිජනකයන් පිළිබඳව කෙරෙන පර්යේෂණ තුළින් ගොවීන්ගේ ආර්ථික හා සාමාජීය තත්වය නංවාලීමට කටයුතු කරන ජාතික මධ්‍යස්ථානයන් ලෙස ක්‍රියාකිරීම.

එස්.එම්.නාගහවත්ත
සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)

071-8686545
s_manjula_n@gmail.com


එල්.ජී.අයි.සමන්මලී
සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)

071-4419320
samanpvic919@gmail.comජී.සී.ප්‍රසාදි
සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (සංවර්ධන)

077-1134829 chami.agri@gmail.com


ඩී.එමි.කේ.ඩබ්ලිව්.ගුණසේකර
වැඩසටහන් සහකාර (කෘෂිකර්ම)
070-3341660

dumith@gmail.com

කේ.එස්.ශිරෝමි ජයසේන
වැඩසටහන් සහකාර (කෘෂිකර්ම)
071-8189318 ksshiromi@yahoo.com

ජේ.බමුණුආරච්චි
වැඩසටහන් සහකාර (කෘෂිකර්ම)
077-1603436 jayabamunuarachchi@
gmail.com

ඩී.පී.කුමාරගේ
කෘෂිකර්ම උපදේශක
071-4553082 piyalkumarage@
yahoo.com

ජී.ඒ.ඒ.පී.ගුරුසිංහ
කෘෂිකර්ම උපදේශක
071-8065485 anomagurusingha@
gmail.com


එච්.ටී.ඒ. සුජීවා ප්‍රියදර්ශණී
කෘෂිකර්ම උපදේශක
071-6900881 sujee.saptara@
gmail.com


කේ.එන්.ඩී.ජී.වික්‍රමතිලක
කෘෂිකර්ම උපදේශක
071-8013943

එස්.කේ.පුංචිහේවා
කෘෂිකර්ම උපදේශක
071-8059049 sumudu.punchihewa
@gmail.com


ඩී.එස්.කේ.පී.දේවගේ
කෘෂිකර්ම උපදේශකආර්.ටී.ඒකනායක
කෘෂිකර්ම උපදේශක
071-4430743 ruchekanayake@
yahoo.com


එම්.පී.ලියනගම
කෘෂිකර්ම උපදේශක
071-8680373


ඉ.ජී.ඒ.රෝහිතී මල්ලිකා
පර්යේෂණ සහකාර

කේ.ජී.ජි. ඉන්දික
පර්යේෂණ සහකාරඑල්.ජී.ටී.චතුරානී
පර්යේෂණ සහකාර
077-3654241 thakshela@
gmail.com

එම්.ඒ.යූ.පී.මුණසිංහ
පර්යේෂණ සහකාර
071-7449508 upeksha.munasinghe
@yahoo.com


ඒ.ඩි.ආර්.පී.අළුත්ගේ
පර්යේෂණ සහකාර
071-6286177 rasialuthgetk@
gmail.com


ඩී.එල්.ඩි.ලක්මාලි
පර්යේෂණ සහකාර
071-3683693 dinusha.dodangoda
@gmail.com


පී.ජී.ආර්.කේ.වික්‍රමසේකර
පර්යේෂණ සහකාර
071-9536680/077-0715860 geethrasika@gmail.com