සේවාවන්

 • දිවයින පුරා වී, අනෙකුත් ක්ෂේත්‍ර බෝග පලතුරු සහ එළවළු සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • අන්තර් පළාත් ඒකක 06 මගින් ප්‍රධාන ජල සම්පාදන ක්‍රම යටතේ සෘජු ව්‍යාප්ති වැඩසටහන් මෙහෙය වීම.
 • පළාත් සහ මහවැලි ප්‍රදේශ සමඟ එක්ව සිදු කරන සහයෝගිතා ව්‍යාප්ති වැඩසටහන්.
 • ව්‍යාප්ති නිලධාරීන්, ගොවීන්, ව්‍යවසායකයන් සහ වෙනත් පුද්ගලයින් සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් සේවා සංස්කරණ අභ්‍යාස ආයතන, දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම පුහුණු මධ්‍යස්ථාන 04 සහ ගොවිපළ යාන්ත්‍රිකරණ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය යන ස්ථාන වලදී පැවැත්වීම.
 • කුණ්ඩසාලේ, පැල්වෙහෙර, අඟුණකොළපැලැස්ස, වවුනියාව සහ කරපිංච යන කෘෂිකර්ම විද්‍යාලවලදී ‘කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදනය සහ තාක්ෂණය පිළිබඳ උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමා’ පාඨමාලාව (NVQ - 6 මට්ටම) මෙහෙය වීම.
 • වාරියපොල, ලබුදූව, බිබිල පාලමුණ, අනුරාධපුර සහ පරන්තන් යන කෘෂිකර්ම විද්‍යාලවලදී ‘කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදනය සහ තාක්ෂණය පිළිබඳ ජාතික ඩිප්ලෝමා’ පාඨමාලාව (NVQ -5 මට්ටම) මෙහෙය වීම.
 • ලබුදූව සහ අනුරාධපුර කෘෂිකර්ම විද්‍යාල, බිබිලේ උද්‍යාන බෝග පුහුණු සහ සංවර්ධන ආයතනය, සේවා සංස්කරණ අභ්‍යාස ආයතන සහ දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම පුහුණු මධ්‍යස්ථාන වලදී NVQ 3 - 4 මට්ටමේ කෘෂිකාර්මික පාඨමාලා මෙහෙය වීම.
 • තරුණ ගොවි සමාජ කටයුතු මෙහෙය වීම.
 • බිදුණුවැව මී මැසි සංවර්ධන ඒකකය මගින් මී මැසි සංවර්ධන කටයුතු මෙහෙය වීම.
 • කෘෂි ව්‍යාපාර උපදේශන, ක්ෂුද්‍ර ජල සම්පාදන සහ ආරක්ෂිත කෘෂිකර්මය පිළිබඳ වැඩසටහන් මෙහෙය වීම.
 • කාන්තා කෘෂිකර්ම ව්‍යාප්ති වැඩසටහන් මෙහෙය වීම, ‘හෙළ බොජුන්’ අලෙවි සැල් පිහිටුවමින් සහ ඒවා පවත්වාගෙන යමින් මහජනතාව අතර දේශීය ආහාර පරිභෝජනය ප්‍රවර්ධනය කිරීම.
 • බිබිලේ උද්‍යාන බෝග පුහුණු හා සංවර්ධන ආයතනයේ උද්‍යාන බෝග සංවර්ධන සහ පුහුණු කටයුතු.