ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික සේවයේ I ශ්‍රේණියේ තනතුරු වල පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා සුදුසුකම් පරික්ෂා කිරීමේ සම්මුඛ පරික්ෂණය - 2016

 

pdf