සංස්කරණය වෙමින් පවතින තාක්ෂණික කෘතියේ පිටපත.    pdf