කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්තුමා 2017 නව වසරේ ඉදිරි වැඩසටහන් සැලැස්ම පිළිබද සිදුකල කතාව