කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ වාර්ෂික සම්මන්ත්‍රණය (ASDA) යනු කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ පර්යේෂණ සොයාගැනීම් වාර්ෂිකව ප්‍රසිද්ධ කරමින් ඒ පිළිබඳ සාකච්ඡාවට හා සංවාදයට ලක්කරන ඉතා වැදගත් අවස්ථාවකි. මෙහිදී විවිධ විෂයයන් ඔස්සේ එනම් පර්යේෂණ, ව්‍යාප්ති හා පුහුණු, බීජ හා රෝපණ ද්‍රව්‍ය, බීජ සහතික කිරීම, පැලෑටි සංරක්ෂණ හා නිරෝධායනය යටතේ විවිධ පර්යේෂණ පත්‍රිකා ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ.

මෙම සම්මන්ත්‍රණය ගන්නෝරුව සේවා සංස්කරණ අභ්‍යාස ආයතනයේ හා පැලෑටි ජාන සම්පත් මධ්‍යස්ථානයේදී එකවර පවත්වන තාක්ෂණික සැසි දෙකකින් යුක්ත වන අතර එක් සැසියක් තුල පර්යේෂණ පත්‍රිකා 4-5 පමණ ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ. එක් පත්‍රිකාවක් සඳහා විනාඩි 20 පමණ කාලයක් වෙන් කෙරේ. සියළු පර්යේෂණ පත්‍රිකා ඇතුලත් ප්‍රකාශනයක්ද එළිදැක්වේ. මෙම සම්මන්ත්‍රණය තුලදී ඉදිරිපත්වූ සියළු පර්යේෂණ පත්‍රිකා සඳහා මුදල් ත්‍යාග මෙන්ම වසරේ හොඳම විද්‍යාඥයා, වසරේ නැගීඑන විද්‍යාඥයා වසරේ කෘෂි සංවර්ධනය උදෙසා කළ විශේෂ කාර්යභාරයන් වෙනුවෙන් තවත් තිදෙනෙකුටද මුදල් ත්‍යාග හා සහතිකපත් පිරිනැමේ.


සම්මන්ත්‍රණයේ මූලික අරමුණු,

  • කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන්ගේ තාක්ෂණ සොයාගැනීම් සඳහා සංවාද මංඩපයක් ඇති කිරීම හා වෙනත් ආයතන වල කෘෂි විද්‍යාඥයන් සමඟ දැනුම හා අත්දැකීම් හුවමාරුවට ඉඩ සැලසීම
  • කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ නව සොයාගැනීම් හා පර්යේෂණ කාර්යයන් සඳහා ප්‍රසිද්ධිය ලබාදෙමින් අදාල ආයතන හා ජනතාව දැනුවත් කිරීම

2017 ASDA කමිටුව

 

 • ආර්.ඩී. සිරිපාල මයා (සභාපති)

 

 කමිටු සාමාජිකයින් - ASDA 2017

 

 • ආචාර්ය බී.වී.ආර්. පුණ්‍යවර්ධන

 • එච්.එම්.ජේ. ඉලංකෝන් මිය

 • ආචාර්ය එස්.එච්.එස්.ඒ. ද සිල්වා

 • එස්. පෙරියසාමි මයා

 • ආචාර්ය එස්.වාසල

 • ආර්.ඒ.සී.ජේ. පෙරේරා මයා

 • ආචාර්ය ඩබ්.එම්.ඩබ්. වීරකෝන්

 • කේ.එම්.ඩී.ඩබ්. නිශාන්ත මයා

• ආචාර්ය ප්‍රියන්ත වීරසිංහ

 • එච්.ජේ.කේ. කීර්තිරන්ත මයා

 • ආචාර්ය එල්. ප්‍රියන්ත

 • ටී.ඒ. කමිස් මයා

 • ආචාර්ය ජී. සමරසිංහ

 • සී.කේ. වික්‍රමතුංග මයා

 • ජානකී හෙට්ටිආරච්චි මිය

 • ඩබ්.එස්.පී. වික්‍රමාරච්චි මිය

 • කේ.බී. ගුණරත්න මයා

 • අයි.ජී.කේ. ජානක මයා

 • සී. බාලසූරිය මයා

 • එම්.එස්.ඩබ්. ප්‍රනාන්දු මිය

 • අයි.එම්.එන්. චන්ද්‍රසිරි මයා

 • ඩබ්.ඒ.ජී. වීරසිංහ මයා