කටුනායක ජාතික ශාකනිරෝධායන සේවයේ ඉලෙක්ට්‍රෝනික උපකරණ මිළදී ගැනීම සදහා වන ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම 

 

DinaminaOnline EditionLake HouseSriLanka