කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍ර‍ධාන කාර්යාලයට සහ සියළුම පරිපාලන දිස්ත්‍රික්ක යටතේ ඇති ප්‍රාදේශීය කාර්යාල සදහා 2017 වර්ෂය සදහා සැපයුම් හා සේවාවන් සැපයීම වෙනුවෙන්/සිවිල් ඉදිකිරීම් හා නඩත්තු වැඩ සදහා ලියාපදිංචි වීමට කැමති රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික ආයතනවලින් අයදුම් පත් කැදවනු ලැබේ.

  1. සැපයීම්
  2. අයදුම් පත්‍ර‍ය
  3. ඉදිකිරීම් හා නඩත්තු වැඩ සදහා කොන්ත්‍රාත් කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම