පළිබෝධනාශක ලියාපදිංචිකිරීම
pdf පළිබෝධනාශක ලියාපදිංචිකිරීම සදහා අයදුම්පත
pdf පළිබෝධනාශක නැවත ලියාපදිංචිකිරීම සදහා අයදුම්පත
pdf පළිබෝධනාශක ආනයනය කිරීම සදහා අයදුම්පත
pdf මදුරු දඟර/ මදුරු නාශක වල යෝග්‍යතාව පරික්ෂාකිරීම සදහා අයදුම්පත
pdf නව පළිබෝධ නාශක අලෙවි සැලක් ආරමි කිරිමට අනුමැතිය ලබා ගැනිමේ ඉල්ලුමි පත්‍රය
පැළෑටි නිරෝධායන ක්‍රියා පටිපාටිය
උපදෙස්
pdf රෝපනද්‍රව්‍ය, බීජ සහ පැළෑටි නිපැයුම් ආනයනය කිරීම
pdf පැළෑටි සහ පැළෑටි නිපැයුම් ආනයනය කිරීමේ සාමාන්‍ය ක්‍රියා පටිපාටිය
අයදුම්පත්
pdf රෝපනද්‍රව්‍ය. බීජ සහ ශාඛ නිපැයුම් ආනයනය කිරීමට අවසර ලබා ගැනීමේ අයදුම්පත
pdf පස් ආනයනය කිරීමට අවසර ලබා ගැනීමේ අයදුම්පත
pdf a. ජීවීන් ආනයනය කිරීමට අවසර ලබා ගැනීමේ අයදුම්පත
pdf b. නිරෝධායනයට අවසර ලබා ගැනීම සදහා තොරතුරු
බලපත්‍ර
pdf පැළෑටි ආනයනය කිරීම සදහා බලපත්‍රය
pdf නැවුම් පලතුරු ආනයනය කිරීම සදහා බලපත්‍රය
සහතික කිරීම්
pdf ස්වස්ථතා සහතිකය ලබාගැනීම සදහා අයදුම්පත
pdf ස්වස්ථතා සහතිකය
pdf නැවත අපනයනය කිරීම සදහා ස්වස්ථතා සහතිකය