ශ්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික සේ්‍වා ව්‍යවස්ථාවට අංක 2146/22 හා 2019.10.22 දිනැති අති විශේෂ ගැසට්

පත්‍රය මගින් ඇතුලත් කරනු ලැබූ සංශෝධන ක්‍රියාත්මක කිරීම

  1.  අයදුම්පත් පිළිබඳ නිවේදනය                                
  2. චක්‍ර ලේඛණය                                                    
  3. ශ්‍රී ලංකා කෘ.සේ 1 ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම                
  4. ශ්‍රී ලංකා කෘ.සේ 11 ශ්‍රේණියට උසස් කිරීම              

EXTENDED DEADLINE PAPER SUBMISSION – ASDA 2020

In response to some requests, the final deadline of paper submission for the ASDA 2020
has been extended until 31st May 2020

SL Gap සහතික ලත් ගොවීන් .......

   

CERTIFIED compost producer