Crop Suitability
Krushi SMS
Krushi SMS
Cropforcast
Procument
 
Procument 
Procument 

                                ගොවිපල් ලිපිකරු තනතුරට බඳවා ගැනීම සඳහා විවෘත /සීමිත තරඟ විභාගයේ ප්‍රතිඵල

 

ප්‍රතිඵල ලේඛනය - සිංහල මාධ්‍ය

 pdf

ප්‍රතිඵල ලේඛනය - දෙමළ මාධ්‍ය

 

pdf