කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ මුරකරු/භෝජනාගාර සේවක තනතුර සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම -2017

 

          වැඩි විස්තර සඳහා පහත ඇති PDF අයිකනය මත Click කරන්න

 

 

               pdflogo