කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයට අයත් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ යටතේ පවතින

ශ‍්‍රී ලංකා කෘෂිකාර්මික සේවයේ ශ්‍රේණිය හා විශේෂ ශ්‍රේණියේ තනතුරු වල වැඩ බැලීම සඳහා මනාපය පළ කිරීම

 

මනාපය විමසීමේ නිවේදනය

මනාපය පළ කිරීමේ ආකෘතිය