සාර්ථක කෘෂි ව්‍යවසායකයෙකු ලෙසින් අනාගත අභියෝග ජයගන්න....

වෙළඳපල ඉලක්ක තළ සැලසුම් සහගත කෘෂි ව්‍යාපරයක් සඳහා උපදෙස් :

  • ඔබගේ ඉඩම/ ගොවිපළ සංවර්ධනය සහ
  • අගය එකතු කල කෘෂි නිෂ්පාදනයන්ට යොමු වීම සඳහා


අමතන්න.

කෘෂි ව්‍යාපාර සංවර්ධන අංශය
ව්‍යාප්ති හා පුහුණු මධ්‍යස්ථානය
කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව

081 - 2388465 / 081 - 2388754
doagbiz@yahoo.com

Department of Agriculture,

P.O.Box. 01, Peradeniya

T.P. No : 081- 2388331 / 32/ 34

 Fax : 081- 2388042