කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - පේරාදෙණිය
2021 වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම

     

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - පේරාදෙණිය 2021 වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම - නිවේදනය

      2021 වර්ෂය සඳහා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම (සිංහල අයදුම් පත්‍රය)
       2021 වර්ෂය සඳහා කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම (ඉංග්‍රීසි අයදුම් පත්‍රය)
      කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ වාහන හා යන්ත්‍රෝපකරණ අලුත්වැඩියාව සඳහා ගරාජ ලියාපදිංචි කිරීමේ ඉල්ලුම් පත්‍රය
      කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ සිවිල් ඉදිකිරීම් හා නඩත්තු වැඩ සඳහා කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම - 2021