අලෙවිසැල්

නියෝජ්‍ය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (බීජ) කාර්යාලවල ව්‍යාප්තිය - Map

රජයේ බීජ ගොවිපලවල ව්‍යාප්තිය
බීජ හා රෝපණ ද්‍රව්‍ය අලෙවි සැල්වල ව්‍යාප්තිය