පළිබෝධනාශක රෙජිස්ට්‍රාර් කාර්යාලය

 

 

 

images/ROPStaff/1resize9-DR.-J.-A.-Sumith.jpg

 ආචාර්ය ජේ.ඒ. සුමිත්
පළිබෝධනාශක රෙජිස්ට්‍රාර්
    0094-81-2388135
    0094-77-2363824
 mail2me@yahoo.com 

 Mandate

The main function of this office is enforcement of the Control of Pesticides Act No. 33 of 1980, it's amendments and regulations. The Act provides provisions to control, import, packing, labeling, storage, formulation, transport, sale and use of pesticides through registration of individual products. The entire spectrum of pesticidal products, such as those used in agriculture, public health, domestic, industrial and veterinary etc. are coming under the purview of the Act. The office of the Registrar of Pesticides has the national responsibility to ensure that only the high quality pesticides those are least hazardous to human health and enviroment enter the market in Sri Lanka.
 
Focus
Major focus areas in implementation:
Health and environmental impacts
Quality of pesticide
Fate of the chemical in the environment
Bio-efficacy under local conditions
Product labels and advertisements
Conformation to FAO and WHO standards, protocols and code of conduct
Awareness/Training
Legal action on violation of the law

Direction:

From Colombo.
After Peradeniya in the Colombo - Kandy main road, pass the Royal Botanical Gardens. The office is located opposite the Peradeniya Police Station.

Contanct Information
Registrar of Pesticides
1056, Getambe,
P.O.Box 49, Peradeniya 20400
Sri Lanka.
Tel.: (94) 81 2388135/ (94) 81 2388076    Fax: (94) 81 2388135
e-mail: pest@slt.lk    

Item/Activity

Expected Benefits

1  Evaluation of original registration applications

In order to arrive at a decision whether the product do not cause harmful effect under local conditions and to minimize agricultural input cost

2  Evaluation of third party registration application

 

3  Evaluation of re registration application

4  Evaluation of data for local trials

 

To release human and environmentally friendly formulations to assure products importing from correct source of supply and stop importing unwanted volumes.

5  Issue of import approvals

6  Evaluation of pesticide quality certificates

To import quality pesticides and to ensure products Confirm to  FAO specifications

7  Screening of labels for approval

To give the correct message for the farmers and other relevant authorities on judicious  use and protection

8  Screening of advertising materials for approval

9  Inspection of factories

To assure factory standards are actually followed

10 Inspection of approved repacking facilities and stores

To check whether packing activities are carryout according to standards and thereby maintain product quality

11  Inspection of  premises for fumigation and household pest control

To regularize fumigation operations thereby avoid rejection of export

12 Inspection and certification of Pest Control Operators

To regularize Pest Control Operators  in order to prevent unskilled people

coming to this industry

13 Inspection of Sales Outlets

Prevention of adulteration and spurious products

14 Publish newsletters

To train the trainers and improve the awareness of community

15 Officer Training Classes

 

16  Seminar for school children

17 Dealer training classes

To ensure pesticides are sold only through trained people and certified outlets

18  Issue of dealer training certificates

19 Issue of dealer certificates

20 Field Complaints

To take legal action against person contravening the provisions or regulation in the Act

21 Legal Prosecutions

22  Technical Advisory & Committee Meeting

To advise the Registrar on all matters relating to the COP Act.

23  Formulation Analysis

To analyze he quality of Pesticides and residues in food and water

24  Residue analysis

25  Disposal of  Obsolete stock

To minimize environmental contaminations


images/ROPStaff/1resize9-DR.-J.-A.-Sumith.jpg

 

 

 

 


ආචාර්ය ජේ.ඒ.සුමිත්

පලිබෝධනාශක රෙජිස්ටාර්
0094-81-2388135
0094-77-2363827
mail2me@yahoo.com
  එස්.එන්.එල්. රන්තවීර
සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
  පී.ඩබ්. යෝශිඩා ලක්ෂානි
සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
  ඩී.එම්.රණවීර මයා
කෘෂිකර්ම මෙහෙයුම් නිලධාරි
  එස්.එච්.එම්.සී.එස්.කුලරත්න මයා
වැඩසටහන් සහකාර (කෘෂිකර්ම)

images/ROPStaff/1resize9-DR.-J.-A.-Sumith.jpg

 

 

 

 

 

 

 
බී.පී.සි.සම්පත් මයා
වැඩසටහන් සහකාර (කෘෂිකර්ම)
  එස්.එච්.එම්.සී.එස්.කුලරත්න මයා
වැඩසටහන් සහකාර (කෘෂිකර්ම)
  කේ.ඩබ්.අයි.හේමමාලී මිය
කෘෂිකර්ම උපදේශක
  බී.පී.එන්.එන්.පෙරේරා මිය
පර්යේෂණ සහකාර
       

 

 

 

 

 

 

                         
පණත මාර්ගෝපදේශ අයදුම්පත්‍ර
පළිබෝධනාශක පාලන කිරීමේ පනත 1980 අංක 33
පළිබෝධනාශක ලියාපදිංචි කිරීම | නව සමාගම | මූලාශ්‍ර‍ අළුත්කිරීම |
|ලියාපදිංචිය| නව සමාගම | මූලාශ්‍ර‍ අළුත්කිරීම |ලේබල
Pesticide Re-registration Application New 2019 09 24
පළිබෝධනාශක පාලන කිරීමේ සංශෝධිත පනත 2011 පලිබෝධනාශක දැන්වීම් Application for Importation of pesticides
පළිබෝධනාශක පාලන කිරීමේ සංශෝධිත පනත 1994 පලිබෝධනාශක නිර්දේශ
Application for suitability for the registration of mosquito coil/mat
අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය පලිබෝධ පාලන සේවා 2010 මැයි 25 භාවිත කරන පළිබෝධනාශක
Check list - Agro Pesticides
පළිබෝධනාශක පාලන පණත 1655/7 of 2010 නව පළිබෝධනාශක ලියාපදිංචි කිරීම, ආනයනය කිරීම, නැවත ඇසිරීම, රට තුල විකිණීම සම්බන්ධ මාර්ගඋපදේශණය Check list - Household Pesticides
ලියාපදිංචි ගැසට් කරන ලද පළිබෝධනාශක ලැයිස්තුව අංක 1254/8 2002   Application for experimental use of Pesticides
ග්ලයිපොසෙට් තහනම් කිරීම   Application for experimental use of Pesticides. (to be furnished by Researcher)
Illegal Conductance of Pest Control Services in the Country as against the Control of Pesticides Act No. 33 of 1980   Application for Pest Control Service Licence
    Application for Renewal of Pest Control Service Licence
    Summary Sheet for Data Submission for the Pesticides Subcommittees
    Summary Sheet for Data Submission for the Pesticides Subcommittees (DPHS/IPS)
    Data Submission for the Agro Pesticides Subcommittee
    Application for third party registration (New)
    Check List for the Registration Package
    Form a application for experimental use of pesticides company
Form b application for experimental use of pesticides researcher
    New Registration of pesticides


List