දැක්ම

කෘෂිකාර්මික ගොවි ජනතාව වෙත ගුණාත්මක බීජ සැපයීම තුලින් ඔවුන්ගේ ජීවන තත්වය ඉහල නංවා එමගින් ජාතික ආර්ථිකය වෙත ප්‍රමාණවත් දායකත්වයක් සැපයීම.


මෙහෙවර

බීජ වල ගුණාත්මය ඉහල නැංවීම සහ ඒ හා සම්බන්ධ නීති රෙගුලාසි ක්‍රියාත්මක කිරීම තුලින් ජාතික ආර්ථිකය සවිබල ගැන්වීම සහ ආහාර සුරක්ෂිතතාවය ඇති කිරීම.


ඉතිහාසය

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තු‍‍වේ බීජ සහතික කිරීමේ සේවය නෙදර්ලන්ත රජයේ ආධාර ඇතිව 1979 වසරේ දී විධිමත්ව ස්ථාපනය කරන ලදී. එසේ වුව ද කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව මගින් බීජ පරීක්ෂණ සේවා සැපයීම 1958 වසරේදී වී සාම්පල පරීක්ෂා කිරීම මගින් ආරම්භ වී ඇත. වසර 1970 දී වසරකට බීජ සාමිපල 5000 ක් පරීක්ෂා කිරීමේ‍‍ හැකියාව සහිතව පේරාදෙණිය මධ්‍යම බීජ පරීක්ෂණාගාරය ආරම්භ කරන ලදි. මෙම ඒකකය 1970 වසරේදී අන්තර්ජාතික බීජ පරීක්ෂා කිරීමේ සංගමයේ (International Seed Testing Association) හි සාමාජිකත්වය ලබා ගත්තේය.පේරාදෙණියේ පිහිටි පරීක්ෂණාගාරයේ ධාරිතාවය වැඩි කරන අතරම මෙම බීජ පරීක්ෂා කිරී‍‍‍‍‍මේ සේවාව වඩාත් ශක්තිමත් කිරීම පිණිස 1978 වසරේදී මහඉලුප්පල්ලම හා 2000 වසරේදී අලුත්තරම හා බටඅත බීජ පරීක්ෂණාගාරයන් ආරම්භ කරන ලදී. ප්‍රථමයෙන්ම ක්ෂෙත්‍ර පරීක්ෂා කිරීම හා සහතික කිරීමේ කටයුතු 1980 වසරේදී දී වී භෝගය මුලික කරගෙන ආරම්භ කල අතර 1983 වසරේදී ‍ක්ෂෙත්‍ර බෝග සඳහාද 1984 වසරේදී එලවළු බෝග බීජ සහතික කිරීම දක්වා පුළුල් විය. 1983වසරේදී දී DUS පරීක්ෂණ කටයුතු ආරමිභ කරමින් අභිජනන බීජ සහතික කිරීමේ ක්‍රියාවලියට මුල්ගල තැනුන අතර 1986 දී බිජ අර්තාපල් සහතික කිරීමේ සේවයද ආරමිභ විය.

බීජ සහතික කිරීමේ සේවය මගින් සහතික කරනු ලැබු සහ විදේශ මගින් ආනයනය කරනු ලබන අතිරේක ආහාර බෝග, එළවළු හා අර්තාපල් බීජ ‍‍ක්ෂෙත්‍රයේදි හැසිරෙන ආකාරය පරීක්ෂා කිරීම සදහා මුලිකව 1983/84 වර්ෂවලදී ගන්නෝරුව පශ්චාත් පාලන ‍ක්ෂෙත්‍ර 1 හා 11 ත් 1984 දී මහඉලුප්පල්ලම හා සීතාඑලිය පශ්චාත්පාලන ක්ෂෙත්‍ර ඇති කරනු ලැබූ අතර 2015 වසරේදී බටඅත හා කරදියන්ආරු පශ්චාත් පාලන ‍ක්ෂෙත්‍රද පිහිටුවමින් මුඵ දිවයිනම ආවරණය වන පරිදි මෙම සේවාව පුඵල්කර ඇත.

ලාංකික ගොවිජනතාවට බීජ පමණක් ‍නොව ගුණාත්මයෙන් ඉහල රෝපණ ද්‍රව්‍ය සහතික කර ලබාදීමේ උත්කෘෂ්ඨ අරමුණින් බහුවාර්ෂික ප්‍රභේදවල, තවාන් පැලවල තත්වය සහතික කිරීමේ කාර්යභාර්ය 1990 වසරේ සිට බීජ සහතික කිරීමේ මගින් ආරම්භ කැන ලදී. 

1977 න් පසුව විවෘත ආර්ථික ප්‍රතිත්තිය යටතේ අසංවිධිත, ගුණාත්මයෙන් තොර බීජ සැපයුමක් මගින් ලාංකීය ගොවියාගේ ගොවිතැන සුරැකීමේ අධිටනින් 2003 වර්ෂයේදී 2003 අංක 22 දරණ බීජ පනත සම්මත කරගෙන ඇති අතර 2005 දී බලයලත් නිලධාරීන් පත්කර 2006 සිට එය බලාත්මක කිරීමේ රෙගුලාසි සකස්කරමින් දුෂ්කර කාර්යයක නියැලී සිටී.


2011 වසරේදී බීජ පරීක්ෂනාගාර වල ප්‍රමිතීන්ට අමතරව බීජ මගින් රෝග පැතිරීමේ අවදානම වලක්වා නිරෝගී බීජ ගොවි ප්‍රජාවවෙත ලබාදීමේ උත්කෘෂ්ඨ අරමුණින් බීජ සෞඛ්ය ඒකකය ආරම්භ කරන ලදී.

ව්‍යුහය
බීජ සහතික කිරීමේ සේවය, ප්‍රධාන කාර්යාලය, ලංකාව පුරා විහිදුනු ප්‍රාදේශීය කාර්යාල 24 ක් , බීජ පරීක්ෂණාගාර 4 ක් හා පශ්චාත් පාලන ඒකක 6න් යුත් සංකීර්ණ පරිපාලන ව්‍යුහයකි.
 

 

 

 

 

 ප්‍රධාන කාර්යාලය

 ප්‍රාදේශීය කාර්යාල

 බීජ පරීක්ෂණාගාර

 පශ්චාත් පාලන ක්ෂෙත්‍ර

 බීජ සෞඛ්‍ය හා පර්යේෂණ ඒකකය

Seed Suppliers Directory for 2017 Yala Season

 


Registered Fruit Plant Nersery Directory for 2016

Book 1 (Sinhala medium)


Seed Suppliers Directory for 2017-2018 Maha Season

 


Seed Suppliers Directory for 2015/16 Maha Season


බීජ සහතික කිරීමේ සේවය, ප්‍රධාන කාර්යාලය, ලංකාව පුරා විහිදුනු ප්‍රාදේශීය කාර්යාල 24 ක් , බීජ පරීක්ෂණාගාර 4 ක් හා පශ්චාත් පාලන ඒකක 6න් යුත් සංකීර්ණ පරිපාලන ව්‍යුහයකි.


 

 

 

 

 

 ප්‍රධාන කාර්යාලය

 ප්‍රාදේශීය කාර්යාල

 බීජ පරීක්ෂණාගාර

 පශ්චාත් පාලන ක්ෂෙත්‍ර

 බීජ සෞඛ්‍ය හා පර්යේෂණ ඒකකය