අධ්‍යක්‍ෂ (බී. ස. පෑ. සං)
ආචාර්ය කීර්ති හෙට්ටිආරච්චි
කාර්යාලීය : 081 2384226
ජංගම : 077 6204869
keerthihet@gmail.com

අතිරේක අධ්‍යක්‍ෂ
කාර්යාලීය : 081 2388044

සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (සංව)
මොහාන් හතුරුසිංහ මයා
කාර්යාලීය : 081 2388044
ජංගම : 071 4242032
mohan.scppc@gmail.com

සහකාර අධ්‍යක්‍ෂ (සංව)
සන්ධ්‍යා හේමචන්ද්‍ර මිය
කාර්යාලීය : 081 2388044
ජංගම : 077 6598231
ssk.sandi@gmail.com

තො. සං. තාක්‍ෂණ නිලධාරි
සචින්ත ගජනායක මයා
කාර්යාලීය : 081 2388044
ජංගම : 071 3650026
sachintha.doa@gmail.com

වැඩසටහන් සහකාර(කෘෂි )
නන්දා අබේසිංහ මිය
කාර්යාලීය : 081 2388044
ජංගම : 077 4427071
nanda.abeysinghe@gmail.com

කෘෂිකර්ම උපදේශක
ධම්මිකා සරත්චන්ද්‍ර මිය
කාර්යාලීය : 081 2388044
ජංගම : 077 3057549
dhammika.scppc@gmail.com