අධ්‍යක්ෂ -ඕ.පී.කේ. චන්ද්‍රසිරි මයා
කාර්යාලය  081-2384226 071-4427055/075-9745033 chandrasiriopk@hotmail.com

 

අතිරේක අධ්‍යක්ෂ- ආචාර්ය ජී.එම්.ඩබ්. ච්ත්‍රාල්
077-3318670 gmwchithral@hotmail.com

 

PMA(Supra)-එන්.සී.බී. විලමුන මයා     071-8061052

 

සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ - අයි.ඒ. එක්නැලිගොඩ මයා
077-4419602 indeknaligoda@yahoo.com

 

වැඩසටහන් සහකාර - ඒ.ඒ.එන්. අබේසිංහ මෙනෙවිය                 077-4427071 nanda.abeysinghe@gmail.com

 

කෘෂිකර්ම උපදේශක - ඩී. සරත්චන්දු ප්‍රේමසිරි මෙනෙවිය                      077-3057549 rohanadhammi@yahoo.co.uk

 

CPMA- ඊ.එච්.ඒ. කරුණාරත්න මයා
071-4462905 ehakarunarathna@gmail.com