සත්ත්ව පාලනය

සත්ත්ව පාලනයසත්ත්ව පාලනය ගෙවත්තට එකතු කර ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. එහෙත් සත්ත්ව පාලනය සිදුකිරීම හා ඇති කරන සතුන් වර්ග ඔබට ලැබී ඇති ඉඩකඩ, යෙදවිය හැකි කාලය හා රුචිකත්වය අනුව වෙනස් වෙනවා.

ගෙවත්තේ අංගයක් ලෙස සත්ත්ව පාලනයේ ඇති වැදගත්කම

- පවුලේ පෝෂණයට අවශ්‍යම සත්ත්ව නිෂ්පාදන (කිරි, බිත්තර ආදිය) ලබා ගැනීමට හැකිවීම

- ගෙවත්තෙන් හා අවටින් ලබාගත හැකි ශාකමය ආහාර සතුන්ට ලබාදීමට හැකිවීම

- සතුන්ගේ වසුරු, මූත්‍රා ආදිය ගෙවත්තට කාබනික පොහොරක් ලෙස යොදා ගැනීමට හැකිවීම

- සත්ත්ව වසුරු ජීව වායු නිපදවා ගැනීමට හා ඉන්පසුව කාබනික පොහොරක් ලෙස භාවිතා කළ හැකිවීම

- අමතර ආදායමක් ලබාගත හැකිවීම

- කාර්යක්‍ෂම ලෙස භුමිය, සම්පත් හා ශ්‍රමය යොදා ගත හැකිවීම

ඔබට ලැබී ඇති ඉඩකඩ, කාලය හා ඔබේ කැමැත්ත අනුව සතුන් එක් වර්ගයකින් හෝ වර්ග කිහිපයකින් ඇති කළ හැකිය

- ගවයන්

- කුකුළන්

- එළුවන්

- තාරාවුන්

- වටු කුරුල්ලන්