නිර්පංශු වගාවේ වාසි

ගුණාත්මයෙන් ඉහළ, වැඩි අස්වැන්නක් ලැබිය හැක.
එකම භූමියේ දිගින් දිගටම වගා කළ හැකි වීම.
භූමිය පිළියෙළ කිරීම සහ ජීවාණුහරණය සඳහා යන වියදම අවම වීම.
ජල සම්පාදනය සහ පොහොර සම්පාදනය සඳහා යන වියදම අඩු වීම.
කම්කරු අවශ්‍යතාව අඩු වීම.
අස්වැන්නෙහි පවිත්‍රතාව පාලනය කළ හැක.
පරිසර දූෂණය අවම වීම (අපද්‍රව්‍ය නිසි ලෙස පාලනය කරන විට) .
පස හා ජලය මඟින් බෝවිය හැකි රෝගි සහ පළිබෝධ අඩු වීම.
නිර්පංශු වගාවේ අවාසි

මූලික වියදම් අධික වීම (නිර්පාංශු ව්‍යුහයන් සහ උපකරණ සඳහා).
නඩත්තු වියදම අධික වීම (වියදම අවශ්‍යතාවය සඳහා) .
ගොවියා තාක්ෂණික දැනුම ලබා තිබීම අවශ්‍ය වීම.
තත්වයෙන් උසස් ජලය අවශ්‍ය වීම (සෝඩියම් සහ ක්ලෝරීන් අවම වීම).
සුළු දෝෂයක් නිසා ඇතිවිය හැකි අහිතකර ප්‍රතිඵල අධික වීම.
භෝගයේ කායික විද්‍යාත්මක ලක්ෂ සහ ශෂ්‍ය විද්‍යාත්මක (agronomy) ලක්ෂණ සම්බන්ධව හොඳ දැනුමක් සහ අවබෝධයක් අවශ්‍ය වීම.