පෝෂක සුභලතාව

බිංදු ජල සම්පාදන ක්‍රමය හැර අනෙක් සියළුම නිර්පාංශු වගා පද්ධති යටතේ එකම පෝෂක අඩුවීම හෝ විනාශ වීම කෙරෙහි බලපාන ප්‍රධාන සාධකය වන්නේ ශාක මඟින් කෙරෙන පෝෂක අවශෝෂණයයි.කෙසේ වුවද අවශෝෂණ වේගය සියළු පෝෂක සඳහා ඒකකාරී නොවේ. එම නිසා පොහොරවල සමතුලිතාවයෙහි වෙනසක් ඇතිවේ. මෙය යම් තරමකට pH වෙනස්වීම මඟින් විදහා දැක්වෙයි. මෙයට අමතරව ශාකයේ සිදුවන උත්ස්වේදනය නිසා පෝෂක ද්‍රාවණයේ ප්‍රමාණය ක්‍රමයෙන් අඩු වෙයි.

මෙම උත්ස්වේනය පදනම්කර ගෙන යම් කිසි මට්ටමේ සිට අඩු, වැඩිවෙයි. මෙම තත්වය යටතේදී සිදුවන රසායනික ක්‍රියාවල ප්‍රතිඵල ලෙස වාෂ්පීකරණය සහ අවක්ෂේපණය වීම නිසා සමහර අයන වල අඩු වීමක් සිදුවේ.අත්‍යවශ්‍ය අංශු මාත්‍ර (ක්ෂුද්‍ර) සහ අධිමාත්‍ර (මහා) පෝෂක ද්‍රව්‍ය ලබා දෙන ශාක පෝෂක භෝගයක කායික ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා අවශ්‍ය වෙයි

අධිමාත්‍ර පෝෂක (C,H හා O හැර)

අංශුමාත්‍ර පෝෂක

නයිට්‍රජන් (N)

මැංගනීස් (Mn)

පොස්පරස් (P)

කොපර් (Cu)

පොටෑසියම් (K)

සින්ක් (Zn)

කැල්සියම් (Ca)

මොලිබ්ඩ්නම් (Mo)

මැග්නීසියම් (Mg)

යකඩ (Fe)

සල්ෆර් (S)

බෝරෝන් (B)

එම නිසා නිර්පාංශු වගාවේදී යොදන පෝෂකවල සංයුතිය භෝගයේ පෝෂක අවශ්‍යතාවය සඳහා බලපාන සාධක අනුව තීරණය වෙයි.භෝග සාම්ප්‍රදායික ලෙස පසෙහි වගා කරන විට නයිට්‍රජන්, පොස්පරස්, වැනි අධිමාත්‍ර පෝෂක ගැන හා කැල්සියම්, මැග්නීසියම්, යකඩ වැනි ක්ෂුද්‍ර පෝෂක ගැන ද සැලකීමක් කරනු ලබයි.නමුත් ජල රෝපිත වගාවේදී පස භාවිතා නොකරන අතර මූල වර්ධනය සඳහා සැපයෙන මාධ්‍යය සීමාකාරී වෙයි.

එවැනි අවස්ථාවකදී ශාක වර්ධනයට අවශ්‍ය සියළු පෝෂක බාහිර වශයෙන් සැපයීම අනිවාර්ය වේ.එමෙන්ම නිර්පාංශු වගාවේදී මාධ්‍යෙය් පෝෂක ස්වාරක්ෂක ධාරිතාවක් (buffering capacity) නොමැති වීම යම් පෝෂකයක ඉතා සුළු හෝ තාවකාලික අඩුවීමක් භෝගයේ වර්ධනය සහ සමහර විට එහි පැවැත්ම කෙරෙහි ඉතා අහිතකර ප්‍රතිඵල ඇති කරවයි.

නිර්පාංශු වගාවේදී අවශ්‍ය වන ද්‍රව්‍යයන්

01 පොහොර ද්‍රාවණය
මැදරට අතරමැදි කලාපයේ මහ වර්ෂා සමයේ සිදු කරන ලද සංයුතීන් භාවිතා කරමින් ලබාගෙන ඇත.
කෙසේ වුවත් මෙම සංයුතීන් තව දුරටත් නවීකරණය කල යුතු වෙයි. ශ්‍රී ලංකාවේ ජල පෝෂක වගාවන් නිර්දේශිත පොහොර වර්ගය ඇබට් (Albert’s) පොහොර මිශුණයයි
02 හරිතාගාර උපකරණ සහ ආයුධ
පොහොර ද්‍රාවණ මිශ්‍ර කිරීම, මැනීම, ගබඩා කිරීම හා තනුක කිරීම ආදී ක්‍රියාවලීන් සඳහා විවිධ ප්‍රමාණයේ නල සහ බඳුන් අවශ්‍ය වෙයි.මෙයට අමතරව pH මීටරය සහ EC මීටරය ද අවශ්‍ය වේ. අවසාන වශයෙන් ජල පෝෂක පද්ධතිය හෝ බිංදු ජල සම්පාදන පද්ධතිය අවශ්‍යවේ.