පෝෂක අවශ්‍යතාව

පෝෂක අවශ්‍යතාව

සාමාන්‍යෙයන් භෝගයේ පෝෂක අවශ්‍යතාවය වෙනස් වන කරුණු .

භෝග විශේෂය

වර්ගය (ජාන සැකසුම)
වර්ධක අවස්ථාව
කාලගුණ තත්ව
භෝගයේ පාලන තත්ව

උදාහරණ ලෙස තක්කාලි, මාළු මිරිස්, සහ වම්බටු එකම කුලයේ ශාක වුවද N, P, K අවශ්‍යතාවය වෙනස් වෙයි
එමෙන්ම එකම විශේෂයේ වෙනස් වර්ග වන “Alambra”(අතරමැදි ආකාරය, දෙමුහුම්) සහ ”T 245” (determinate type, cross breed)වර්ග වල පෝෂක අවශ්‍යතාවය ද එකිකෙට වෙනස් ය.උදාහරණ ලෙස වර්ධනයේ මූලික අවධියේදී ඉහළ ප්‍රමාණයකින් P හා N අවශ්‍ය වන අතර බෙෘ්ගයේ ප්‍රජනක අවධියේදී Ca සහ K වැඩිපුර අවශ්‍ය වෙයි.මේ අතර අනෙක් අධිමාත්‍ර පෝෂකවල අවශ්‍යතාවය නිශ්චිත අගයක් පවතී.විවිධ ආලෝක, උෂ්ණත්ව සහ සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතා යටතේ සිදුවන ශාක වර්ධන වේගයේ සහ පෝෂක අවශෝෂණයේ වෙනස් වීම් අනුව ශාකයේ පෝෂක අවශ්‍යතාවය දිනපතාම වෙනස් වෙයි.එමෙන්ම යම්කිසි භෝගයක වර්ධනය සඳහා බලපාන භෝගයේ පාලන තත්වයන් විශේෂයෙන්ම ජල සම්පාදන ක්‍රමය, කප්පාදු කිරීම සහ පුහුණු කිරීම, රෝග සහ පලිබෝධ පාලනය , වල් පැල පාලනය, භෝග අතුරනුව (mulching), තවාන් පාලන ක්‍රමය යන කරුණු මත භෝගයේ පෝෂක අවශ්‍යතාවය තීරණය වෙයි.
උදා :-
තක්කාලි වල අධිමාත්‍ර පෝෂකවල අවශ්‍යතාවය හෙක්ටයාරයකට කිලෝ ග්‍රෑම්වලින්,

නයිට්‍රජන් (N)

පොස්පරස් (p)

පොටෑසියම් (K)

මැග්නීසියම් (Mg)

කැල්සියම් (Ca)

370

50

680

290

45


මේ අනුව ශාකයේ දිනපතා පෝෂකවල අවශ්‍යතාව සහ වර්ධක අවධීන් වලදී අවශ්‍ය වන පෝෂක ප්‍රමාණය දළ වශයෙන් ගණනය කළ හැකිය.