වෙනත් ජනප්‍රිය ක්‍රම

වෙනත් ජනප්‍රිය ක්‍රම

රොක් වූල් හා ග්ලාස් වූල් ක්‍රමය - Rock Wool & Glass Wool Culture
මෙහිදී රොක් වූල් හෝ ග්ලාස්වූල් පුරවන ලද බඳුන් හෝ කුට්ටි (blocks) භාවිතා කෙරේ. මෙය Trough culture වලට සමාන වේ.
පීට් බෑග් ක්‍රමය - Peat Bag Culture

මෙහිදි යොදා ගන්නේ පීඩනයට පත් කරන ලද කොහුබත් කුට්ටි (Peat blocks) වන අතර එය කොහුබත් පුරවන ලද බඳුන් තුළ වගා කිරීමේ ක්‍රමයට සමාන වේ

කොහුබත් කුට්ටි

වැලි හෝ බොරළු මාධ්‍යයේ වගාව - Sand, Tuff or Pumice Culture

මෙහිදී මූල පද්ධතියේ වර්ධනය සඳහා ප්‍රමාණවත් වන පරිදි සකස් කරන ලද පාංශු ඇලියක් තුළ බොරළු හෝ වැලි පුරවා එයට පෝෂක ද්‍රාවණයක් බිංදු ජල සම්පාදන ක්‍රමය යටතේ සපයනු ලබයි

බොරළු මාධ්‍යෙය් වගාව

ගැඹුරු පෝෂණධාර පටල තාක්ෂණය - Deep Flow Technique (DFT)

මෙහිදී නොගැඹුරු ඇලියක් වෙනුවට ගැඹුරට සකස් කරන ලද ඇලියක් භාවිතා කරයි. මෙය ගැඹුරු මූල පද්ධතියක් සහිත ශාක වගා කිරීම සඳහා යෝග්‍ය වේ

අක්- වක් ආකාර DFT වගා පද්ධතියක මූලික සැලැස්ම

වායව වගාව - Aeroponics

මෙහිදී භෝගය වවන කුටීරය තුළ වායව ලෙස ආධාරනයක් මඟින් සවි කරන අතර පෝෂක ද්‍රාවණය මුල් වලට සහ පත්‍ර වලට ඉසිනු ලබයි

වායව වගාව

පාවෙන ස්ථාවරයක වගාව - Floating Technique

ඇතුලත පෘෂ්ඨය කළු පොලිතීන් වලින් ආවරණය කළ සෙ.මී. 10 ක් පමණ ගැඹුරු පෙට්ටියක් මේ සඳහා භාවිතා කරයි.පෝෂක ද්‍රාවණය පුරවා සෘජුෆෝම් හෝ පාවීමට සලස්වයි. කෘත්‍රීම වායු ධාරාවක් මඟින් ද්‍රාවණය වාතනය වීමට සලස්වනු ලැබේ.