වගා බඳුන් තුළ වගා කිරීම

වගා බඳුන් තුළ වගා කිරීම

වගා බඳුන් තුළ වගාව - Grow Bag Culture
මෙහිදී කොහුබත් පුරවන ලද සිරස් අතට එල්ලන ලද හෝ හරස් ආධාරකයක් මත අසුරන ලද පොලිතීන් මළු තුළ භෝග වගා කරයි.බඳුනක ප්‍රමාණය සෙන්ටිමීටර් 100 x 20 වේ. මෙය හරස් අතට තැබූ විට පැළ 3 – 5 අතර ප්‍රමාණයක් සඳහා සෑහේ. මෙම බඳුන් වෙළෙඳපළේ පවතින අතර ඒවා තුළ පීඩනයක් යටතේ අසුරන ලද කොහුබත් අඩංගුය. ඇතුළත කළු, පිටත සුදු පොලිතීන් ආවරණයක් මේ සඳහා යොදා ගැනේ.

කොහුබත් පිරවූ පොලිතීන් මළු තුළ භෝග වගාව

මෙහිදී පෝෂක සපයනුයේ බින්දු ජල සම්පාදන ක්‍රමය මඟිනි.එබැවින් සංසරණය (Circulation) ක්‍රමයක දී සිදුවන අතිරික්ත (Drainage) ද්‍රාවණය එකතු කර නැවත සංසරණය (Recirculation) වීමක් මෙම ක්‍රමයේදී සාමාන්‍යෙයන් සිදු නොවේ.තක්කාලි වගාව සඳහා මෙම ක්‍රමය ඉතා සුදුසුය. තවද බෙල් පෙපර් සහ සලාද පිපිඤ්ඤා වුවද වගා කළ හැක.

කොහුබත් පිරවූ පොලිතීන් මළු තුළ භෝග වගාව

සිරස් අතට තැබීමෙන් හරිතාගාරයේ ඉඩ ප්‍රමාණය ඇහිරීම අවම කර ගත හැක.ස්ට්‍රෝබෙරි, සලාද සහ සමහර විසිතුරු පැළ වර්ග වගා කිරීම සඳහා සිරස් මළු ක්‍රමය යොදා ගත හැකිය.එහෙත් මෙම වගාවල මිල ගණන් වැඩි වීම නිසා බොහෝ වගාකරුවන් යොදා ගන්නේ තමන්ම නිෂ්පාදිත කළු පැහැ පොලිතීන් වලින් වලින් තැනූ වගා මළු ක්‍රමයයි

කොහුබත් පිරවූ පොලිතීන් මළු තුළ භෝග වගාව

පොලිතීන් බඳුන් තුළ වගාව

මෙහිදී අඟල් 12 x 14 ප්‍රමාණයෙන් යුත් පොලිතීන් බඳුන් භාවිතා කරයි. මාධ්‍ය ලෙස කොහුබත් හා අඩක් දැවූ දහයියා 2:1 අනුපාතයෙන් යොදා ගෙන භෝග වගා කරයි.කොහුබත් හා දහයියා මාධ්‍යයේ ශාක වර්ධනයට අවශ්‍ය පෝෂක ප්‍රමාණවත් තරම් නොමැති නිසා ශාක වර්ධනය සඳහා වෙළඳපලේ සුලභව පවතින ඇල්බට් පොහොර මිශ්‍රණය භාවිතා කළ හැක.

පොලිතීන් බදුන් තුළ භෝග වගාව