බඳුන්ගත ක්‍රමය

බඳුන්ගත ක්‍රමය - Trough Culture

මෙහිදී පෝෂක ද්‍රාවණ බඳුනක් තුළ අඩංගු කරයි. බොහෝ දුරට යොදා ගන්නා හතරැස් බඳුනකි. සාමාන්‍යෙයන් ලීටර 30 – 40 (වර්ග අඩි 2) ක පමණ ප්‍රමාණයේ හතරැස් බඳුන් යොදා ගනී.වගා මාධ්‍යයක් සහිතව හෝ රහිතව වගා කළ හැකිය. මූලික අංගයන් ලෙස බඳුනක්, බඳුන සඳහා පියනක්, භෝගය සඳහා ආධාරකයක් සහ පෝෂක ද්‍රාවණයක් අවශ්‍ය වේ.

ද්‍රව මාඹ්‍යය සහිත බඳුන්ගත ක්‍රමය

පෝෂක ද්‍රාවණය මාරු නොකර එක දිගටම බොහෝ කලක් යොදා ගන්නා විට වාතය සැපයීම සඳහා ක්‍රමයක් අවශ්‍ය වේ.මෙම ක්‍රමය ඕනෑම භෝගයක් වගා කිරීම සඳහා යොදා ගත හැක. මේ දක්වා කොළ එළවළු වගාව, තක්කාලි සහ ලොකු මාළු මිරිස් (bell pepper) සහ සමහර මුල් භෝග (root vegetables) සඳහා යොදා ගනිමින් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබාගෙන ඇත.

ඝන මාධ්‍යක් සහිතව මුල් සහ ආඛන්ධ භෝග වගාව