හැඳින්වීම

ජල පෝෂක වගාව(Hydroponics Culture)/ නිර්පාංශු වගාව(Soilless Culture)

ජලීය වගා මාධ්‍යක භෝග වගා කිරීම ජල රෝපිත හෝ නිර්පාංශු වගාව ලෙස හැඳින්වේ.
අංග සම්පූර්ණ ද්‍රාවණයක් බහාලූ බඳුන් තුළ ඝන මධ්‍යයක ආධාරය ඇතුව නොමැතිව භෝග වගා කිරීම මෙහිදී සිදු කෙරේ.
ජලීය මාධ්‍යයක හෝග වගා කිරීම සහා හේතු

වගා කිරීමට නුසුදුසු නිසරු තත්වයේ පසක් පවතින අවස්ථාවල භෝග වගාකිරීමට
උදා :- ගල් සහිත පස්,
වැලි අධික පස්, මාටි පස්, අහිතකර පංශු ආම්ලික හෝ භාෂ්මික තත්වයන්, පෝෂක ඌණතා, අඩු උෂ්ණත්ව, පංශු ආසාධන ආදියශාකයේ සහ මුල පද්ධතියේ වර්ධනය සහ ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රශස්ත තත්වයන් ලබාදීම හා එමඟින් ලබාගත හැකි උපරිම අස්වැන්න හා ඉහළ ප්‍රමිතියක අස්වැන්නක් ලබා ගැනීම
පස යනු සංකීර්ණ පද්ධතියකි. ශාක වර්ධනය සඳහා බලපානු ලබන සාධක නිසි ලෙස පාලනය කිරීම ඉතා අපහසුය.
භෞතික ආධාරයක් ලෙස ඝන මාධ්‍යයක් යොදා ගනිමින්, පංශු සාධක බොහෝ දරට පාලනය කළ හැකි වීම.
පස යනු සංකීර්ණ පද්ධතියකි. ශාක වර්ධනය සඳහා බලපානු ලබන සාධක නිසි ලෙස පාලනය කිරීම ඉතා අපහසුය. භෞතික ආධාරයක් ලෙස ඝන මාධ්‍යයක් යොදා ගනිමින්, පංශු සාධක බොහෝ දරට පාලනය කළ හැකි වීම.